prof. dr. Ahmet F. Imamović, dipl.inž.građ. - DIREKTOR INSTITUTA GIT
 

STRUČNI RAD

U svom jedanaestogodišnjem radu od 1973. do 1984. godine, u GIK "TEHNOGRAD" Tuzla, dr. Ahmet Imamović je radio na vrlo velikom broju poslova iz građevinske struke: od rukovodioca gradilišta do projektanta. U navedenom periodu rukovodio je izgradnjom sljedećih objekata:

- Četvrta koksna baterija u Lukavcu
- Glavni pogonski objekat i rashladni toranj Termoelektrane u Bukinju, faza V
- Stambena naselja: Pašabunar, Sjenjak, Solina i Solinska Cesta
- Trafostanica u Tuzli (135/35 kW)
- Dom "Moša Pijade" u Tuzli (djelimično)
- Sportski centar "Mejdan" (djelimično)
- Dom penzionera u Tuzli
- Interna i infektivna klinika u Tuzli.

Kao projektant i statičar, radio je na sljedećim objektima:

- Statički račun zgrade elektrodistribucije u Tuzli
- Projekat hotela i restorana u Slavinovićima
- Projekat tvornice obuće u Brčkom
- Projekat fasade za stambeno naselje Sjenjak
- Projekat mašinske hale u Solani u Tuzli
- Projekat trafostanice u Kotorskom
- Projekat sanacije klizišta na Husinu radi izrade saobraćajnice
- Projekat sanacija klizišta na putu Kalesija – Sapna

Kao rukovodilac tehničkog biroa za unapređenje i razvoj radio je više tehnoloških projekata i inovacija, kao i kontrarješenja u cilju racionalizacije. Navode se najznačajnija:

- Konstrukcija montažne prenosne čelične skele i oplate za izgradnju rashladnog tornja za Termoelektranu u Tuzli (V faza)

- Konstrukcija čelične univerzalne klizne skele i oplate za izgradnju silosa i sličnih objekata

- Projektiranje industrijske hale u Solani Tuzla radi ostvarenja finansijskih ušteda (prelaz sa konstrukcije od običnog na prednapregnuti beton)

- Projektiranje visokog potpornog zida kod Doma penzionera u Tuzli (gravitacioni betonski zid je zamijenjen fleksibilnim zidom od armiranog betona)

- Projektiranje toplovodnog kanala za snabdijevanje Tuzle toplinskom energijom. Primjenom suvremenih metoda proračuna dobijeno je racionalnije rješenje u odnosu na prvobitno dobijeno konzervativnom analizom.

- Projektiranje temeljne konstrukcije objekata stambenog naselja Sjenjak radi finansijske uštede. Temeljno rješenje križno-armiranih temeljnih ploča sa roštiljnim gredama zamijenjeno je čistom roštiljnom konstrukcijom.

- Racionalizacija u temeljenju objekata "E" i "D" u stambenom naselju Sjenjak u Tuzli. Analizom nosivosti i deformacija tla dokazano je da nije potrebno provoditi zamjenu tla, kao što je osnovnim projektom bilo predviđeno.

Otkako radi u Institutu za građevinarstvo, građevinske materijale i nemetale Tuzla, uradio je veoma veliki broj značajnih poslova. Navode se samo neki.

a) Projektovanje

- Idejni projekat postrojenja za drobljenje i klasiranje kamena krečnjaka iz kamenoloma „Široke stijene“ u mjestu Crkvice, Općina Zenica – građevinski dio (I. i II. dio), ŽGP- ZENICA“ D.D. Zenica, „INZIO“– Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje Tuzla, 2010.

- Kontrolni statički proračun reakcija portalnog krana za proračun anker-vijaka, “MONTING-ENERGETIK” d.o.o. Živinice, 2010.

- Projekat idejnog rješenja skladišnih objekata Hala 1 i Hala 2, vlasništvo firme „KEMIS-BH“ d.o.o. Lukavac, 2010.

- Glavni projekat krečne peći br. 1 u „SISECAM SODA LUKAVAC“ d.o.o. Lukavac; KNJIGA 1: Arhitektonsko-građevinski dio, Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje d.d. Tuzla, 2010.

- Projekat nadstrešnice i bočnog zatvaranja objekta obrtača vagona br. 2 i br. 3 U TE „Tuzla“, „TEHNOPETROL“ d.o.o. Tuzla, 2010.

- Tehnički projekat sanacije klizišta na usjeku pored magistralnog transportera MT 3-3 na PK ''Dubrave'' sa geomehaničkim ispitivanjem tla i analizom stabilnosti završne kosine saniranog klizišta, JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo Rudnici “KREKA” d.o.o. Tuzla, 2010.

- Glavni izvedbeni projekat za rekonstrukciju tri kraka ulice Pavla Savića u MZ Grčica, L = 330,00 m, Brčko DC, Vlada Brčko DC, 2010.

- Glavni izvedbeni projekat za rekonstrukciju dijala ulice Lejlića u stambenom naselju Gluhakovac, L = 460.71 m, Vlada Brčko DC, 2010.

- Glavni izvedbeni projekat za rekonstrukciju kraka ulice u stambenom naselju Dizdaruša, L = 250,00 m, Vlada Brčko DC, 2010.

- Projekat kontejnera za kompresorsku stanicu - Građevinski dio – čelična konstrukcija, PIVARA DD Tuzla, 2010.

- Projekat postojećeg stanja nosive konstrukcije skladišnih objekata, vlasništvo firme „KEMIS-BH“ Lukavac i Projekat promjene namjene skladišnih objekata, vlasništvo firme „KEMIS-BH“ d.o.o. Lukavac, iz skladišta građevinskog materijala u skladište opasnog otpada, 2010.

- Glavni projekat rekonstrukcije i modernizacije dijela lokalnog puta u Lipovicama, i to od kraja asfalta kod škole u Lipovicama, pa do kuće Živana Tojića, u ukupnoj dužini od L = 1.500,00 m, Opština Lopare, 2010.

- Statičko-dinamička analiza izvedenog stanja stambeno-poslovnog objekta „TASO“ u Prnjavoru, Kompanija „Dušanić" Prnjavor – Proizvodno- uslužno preduzeće, 2010.

- Idejni arhitektonsko-građevinski projekat za izgradnju objekta silosa za smještaj klinkera, kapaciteta 70.000 t, sa pratećim sadržajima, u krugu Tvornice cementa u Kaknju, 2009.

- Nostrifikacija druge faze građevinskog projekta (cilindrični dio, krov i ugradnja elektromašinske opreme) za izgradnju silosa klinkera kapaciteta 70.000,00 t, kojeg je izradila firma “Kottmann” iz Njemačke, Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj, 2009.

- Glavni projekat građevinske adaptacije u prostoriji za smještaj opreme srednjeg i niskog napona (tzv.6 kV prostor) u TE Pljevlje, SIEMENS d.d. Heinzelova 70a, HR – 10000 Zagreb, 2009.

- Glavni projekat građevinske adaptacije kontrolne sobe i pratećih prostorija u TE Pljevlja, 2009.

- Statički proračun „FERT STROPA“ sa ispunom od stiropora, Industrija građevinskog materijala “IGM” d.o.o. Visoko, 2009.

- Dopuna Glavnog projekta deponije šljake i pepela "Jezero" II. faza u Termoelektrani "Tuzla" u Tuzli (P-590), prema zahtjevu Agencije za vodno područje rijeke Save, JP “ELEKTROPRIVREDA BIH” d.d. – Sarajevo, 2009.

- Nostrifikacija prve faze građevinskog projekta (iskop, temelji silosa, kanali silosa, sve do kote 0,00 m) za izgradnju silosa klinkera kapaciteta 70.000,00 t, kojeg je izradila firma “Kottmann” iz Njemačke, Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj, 2009.

- Projekat sanacije fasade glavnih pogonskih objekata u Termoelektrani Tuzla, JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, 2009.

- Glavni projekat za sanaciju dijela trupa puta regionalne ceste R-460 Gračanica – Bukva na stacionaži 7+150 od magistralne ceste M-4, Direkcija cesta TK Tuzla, 2009.

- Glavni izvedbeni projekat mosta za Travnjake preko rijeke Teke, Vlada Brčko distrikta BiH, 2009.

- Glavni projekat rekonstrukcije regionalnog putnog pravca R-461a: magistralni put M4 – Srebrenik, dionica M4 do mezarja u Donjoj Orahovici, u dužini cca 2700 m, Direkcija cesta Tuzla, 2008.

- Projekat elektroinstalacija za objekat „VELMA” Kolobara, Brčko distrikt BiH, Vlada Brčko distrikta BiH, 2008.

- Projekat za izvođenje rekonstrukcije i adaptacije objekta „VELMA” Kolobara, Brčko distrikt BiH - ARHITEKTONSKI I KONSTRUKTIVNI DIO, Vlada Brčko distrikta BiH, 2008.

- Glavni izvedbeni projekat mosta preko rijeke Brke na cesti Gornji Rahić – Štrepci: KNJIGA 1: Konstruktivni dio projekta; KNJIGA 2: Projekat saobraćajnica i regulacija dijela vodotoka, Vlada Brčko Distrikta BiH, 2008.

- Glavni projekat sanacije klizišta na pristupnom putu od RP-469 do rudnika Dubrave (4 klizišta) i Glavni projekat rekonstrukcije raskrsnice Donje Dubrave – PK „Dubrave “ (skretanje sa RP-469), Rudnici “KREKA” u Tuzli, d.o.o., 2008.

- Projekat tehnologije kontrole kvaliteta proizvodnje armiranobetonskih montažnih kućišta za transformatorske stanice (proizvod firme „MISEDO CTI“ d.o.o.) Podgorica, Crna Gora, 2008.

- Glavni projekat regulacije Mulahmetović potoka u Srebreniku, Općina Srebrenik, 2008.

- Glavni projekat zatvaranja gradskog bazena i dogradnje sportske dvorane u Brčkom - KONSTRUKTIVNI DIO PROJEKTA, Vlada Brčko Distrikta BiH, Pododjeljenje za javne objekte, 2008.

- Glavni projekat sanacije klizišta na dionici puta Gornji Zovik – Guvno, L = 120,00 m, Vlada Brčko Distrikta BiH, 2008.

- Glavni projekat rekonstrukcije i modernizacije lokalnih puteva u Pirkovcima, i to: DIONICA 1: Put za Tošiće – od asfalta kod kuće Čajke Savića, pa do kuće Stojana Kačara, u dužini od cca 1.500 m; DIONICA 2: Put za Saviće – od asfalta preko mosta, pa do raskrsnice puteva u Savićima u dužini od cca 300 m, Opština Lopare, 2008.

- Glavni projekat rekonstrukcije i modernizacije dijela lokalnog puta u Mrtvici, i to od Bukova pa do centra sela, u ukupnoj dužini od 1750,00 m, Opština Lopare, 2008.

- Projekat za izvođenje sanacije nosive konstrukcije gradskog bazena u Brčkom, Vlada Brčko distrikta BiH, 2008.

- Glavni projekat sanacije klizišta “Moruša”, Općina Maglaj, 2008.

- Glavni projekat rekonstrukcije i modernizacije dijela lokalnog puta u Peljavama, i to: DIONICA 1: Put do Radića, i to od mlina u Peljavama, pa preko magistralnog puta M-18 Bijeljina – Tuzla, pored škole kroz Benoviće, Tekiće i Iliće, pa do Radića, u ukupnoj dužini L = 3.120,00 m; DIONICA 2‘: Put za Mirkoviće, i to od asfaltiranog puta, pa do skretanja za kuću Milana Mirkovića, u ukupnoj dužini L=1.800,0m, Opština Lopare, 2008.

- Glavni projekat rekonstrukcije i modernizacije dijela lokalnog puta u Konjikovićima, i to: od asfaltnog puta Lopare – Tuzla (kod Begove vode), pa do centra sela zvanog „Kućište“, u ukupnoj dužini od 850 m, Opština Lopare, 2008.

- Glavni projekat rekonstrukcije i modernizacije dijela lokalnog puta u selu Jablanica, i to od Budimke (Petrići), pa do Gornjih Jankovića, u ukupnoj dužini L =3.120,0 m, Opština Lopare, 2008.

- Glavni projekat rekonstrukcije i modernizacije dijela lokalnog puta u Pukišu, i to: DIONICA ‘A‘: od Stare Vode do Mitrovog hana, ukupne dužine L=3.473,00 m; DIONICA ‘B‘: od Kneginjića pored ciglane, pa do mjesnog groblja u Pukišu, ukupne dužine L = 1.494,00 m i DIONICA ‘C‘: od mjesnog groblja do zaseoka Gigići, ukupne dužine L = 775,00 m, Opština Lopare, 2008.

- Glavni projekat sanacije klizišta „K1“ na stacionaži od 1+264.176 do 1+319.377 km, klizišta „K2“ na stacionaži od 0+984.661 do 1+025.253 km i klizišta „K3“ na stacionaži od 0+881.158 do 0+949.172 km, regionalnog puta R-460 Gračanica – Bukva - Doborovci, dionica Doborovci – Srnice, Direkcija cesta TK, 2008.

- Glavni projekat rekonstrukcije regionalnog putnog pravca R-460 Gračanica – Bukva - Doborovci, dionica Doborovci - Srnice, u dužini cca 2.400,00 m, iz pravca Srnica Donjih, Direkcija cesta TK, 2008.

- Glavni projekti sanacije klizišta: „K1“ na stacionaži od 0+216,721 km do 0+276,962 km; klizišta “K2” na stacionaži od 0+671.474 km do 0+715.315 km, klizišta “K3” na stacionaži od 0+792.901 km do 0+820.845 km i klizišta „K4“ na stacionaži od 1+111.069 km do 1+138.725 km regionalnog puta R-459 Tuzla – Dokanj - Šibošnica, dionica Jarići - Lovački dom, Direkcija cesta TK, 2008.

- Glavni izvedbeni projekat za izvođenje rekonstrukcije regionalnog puta R 459 Tuzla – Dokanja - Šibošnica, dionica Jarići- Lovački dom, dužine od L = 2000 m, Direkcija cesta TK, 2008.

- Glavni projekat deponije šljake i pepela "Jezero" II. faza u TE "Tuzla" – izvedbeni projekat, (Knjiga I - Tehnička obrazloženja, tehnički uslovi izvođenja, proračuni i analize, predmjer i predračun radova; Kmiga II -Grafički dio (crteži brane), Knjiga III -Objekti uz branu (nacrti); Knjiga IV - Projekat tehničkog osmatranja brane „Jezero II“; Knjiga V - Projekat šljakovoda i sistema povratne vode sa brane „Jezero II“; Knjiga VI - Projekat pumpne stanice sa razvodom povratne vode, KNIGA VII - Projekat zaštite okoliša), 2007. JP “ELEKTROPRIVREDA BIH” d.d. – Sarajevo

- Idejno rješenje sa elaboratom o inženjersko-geološkim i geomehaničkim karakteristikama terena i prijedlogom načina sanacije klizišta Moruša, Maglaj, Općina Maglaj 2007.

- Projekat sanacije rashladnog tornja IV bloka 5 u TE “Tuzla”, “MAP TRADE” d.o.o. Špindlerjeva 2C, 2310 Slovenska Bistrica, 2007.

- Statički proračun armiranobetonske tlačne ploče sa armaturnim nacrtom za objekat „BIBTEX“ d.o.o. Tuzla, «BIBTEX» d.o.o. Tuzla, 2007.

- Projekat za izvođenje sanacije krovnih i spratnih greda u objektu firme „BIBTEX“ d.o.o. Tuzla, “TEHNA” d.o.o. Gračanica, 2007.

-Projekat saobraćajnica i regulacije dijela vodotoka za potrebe izrade Glavnog projekta za izvođenje novog mosta na rijeci Oskovi na regionalnoj cesti R-455a Živinice – Svatovac, 2007. Direkcija cesta TK

- Glavni projekat za izvođenje novog mosta na rijeci Oskovi na regionalnoj cesti R-455a Živinice – Svatovac, 2007., Direkcija cesta TK

- Glavni projekat sanacije klizišta na regionalnom putu R-456 Sapna–Priboj, dionica Sapna-Goduš, na stacionaži 3+060,00 do 3+140,00 km, klizišta k1 do k4, Direkcija cesta TK Tuzla, 2007.

- Glavni izvedbeni projekat za izvođenje rekonstrukcije regionalnog puta R-456 Sapna – Priboj, dionica Sapna – Goduš, L = 3.500 m, Direkcija cesta TK Tuzla, 2007.

- Glavni projekat drenažnog sistema oko dijela objekta Gimnazije «Meša Selimović» u Tuzli, građevinski i elektro dio, JU GIMNAZIJA “Meša Selimović” Tuzla, 2007.

- Statičko-dinamička analiza nosive konstrukcije rashladnog tornja br. 4 u Termoelektrani Tuzla, “MAP TRADE” d.o.o. Slovenska Bistrica, Slovenija, 2007.

- Statički proračun i dimenzioniranje krovno-fasadnog trapeznog lima, “LIMORAD” Gračanica, 2007.

- Projekat sanacije klizišta na regionalnom putu R-458 od ST 0+533.000 do ST 0+630.000, Direkcija cesta TK Tuzla, 2006.

- Glavni projekat sanacije regionalnog puta R-459 Tuzla – Dokanj – Šibošnica, dionica most na Solini – Dokanj, L = 2,3 km, Direkcija cesta TK Tuzla, 2006.

- Tehnološkm ispitivanje krečnjaka iz ležišta Krkojevci sa ocjenom primjenljivosti, “SPLONUM– STYROMAL” d.o.o. Sanski Most, 2006.

- Glavni projekat fekalne kanalizacije za Fočansku ulicu MZ Sjenjak, Tuzla, Direkcija cesta TK Tuzla, 2006.

- Glavni projekat sportske dvorane sa pratećim sadržajima u Dubravama, Brčko Distrikt BiH, Vlada Brčko Distrikt BiH, 2006.

- Glavni projekat deponije šljake i pepela "Jezero" II. faza u TE "Tuzla" – izvedbeni projekat, , JP “ELEKTROPRIVREDA BIH” d.d. – Sarajevo, 2006.

- Proračun stabilnosti postojećeg potpornog zida na platou benzinske stanice na lokaciji Medenice u Tuzli, “KOPEX SARAJLIĆ” d.o.o. Srebreni, 2006.

- Glavni projekat za rekonstrukciju i proširenje parking prostora ispred Termoelektrane Tuzla, JP “Elektroprivreda BiH” Termoelektrana Tuzla 2006.

- Projekat za izvođenje nosive konstrukcije objekta “Rajon 2” nova pošta u Brodu, Opština Brod, 2006.

- Projekat za izvođenje sanacije spratne ploče (pos. 200) individualnog stambenog objekta vlasništvo Edhema Trumića – Đurđevik, 2006.

- Projekat sanacije rashladnog tornja IV bloka 5 u TE “Tuzla”, “MAP TRADE” d.o.o. Slovenska Bistrica, 2006.

- Projekat za izvođenje nosive konstrukcije objekta “Rajon 2” nova pošta u Brodu, Opštine Brod, 2006.

- Glavni projekat za rekonstrukcije i proširenja parking prostora ispred Termoelektrane „Tuzla“, 2006., JP “ELEKTROPRIVREDA BIH” d.d. – Sarajevo, Podružnica Termoelektrana Tuzla

- Utvrđivanje postojećeg stanja nosive konstrukcije objekta “Doma kulture” Kozarskoj Dubici, 2006., AD “SLOGA” Kozarska Dubica

- Iskolčavanje sanitarne deponije “Lukavačka rijeka” Lukavac, 2005.

- Glavni projekat separatora za tretman zauljenih voda iz objekta kuhinje i restorana TE “Tuzla”, 2005.

- Program prethodnih laboratorijskih ispitivanja injekcionih smjesa i kontrolnih ispitivanja u toku izvođenja injekcionih radova na objektu kula “TARA” i “HALEBIJA” i ostalim objektima u sastavu “Starog mosta” u Mostaru, 2004.

- Plan kontrole i ispitivanje materijala koji se ugrađuju pri izvođenju vodovoda i kanalizacije, izolaterskim, kameno-klesarskim i ostalim radovima na restauraciji kula “TARA” i “HALEBIJA” i ostalim objektima u sastavu “Starog mosta” u Mostaru, 2004.

- Program izrade i montaže metalnih konstrukcija za realizaciju projekta rekonstrukcije restauraciji kula “TARA” i “HALEBIJA” i ostalih objekata u sastavu “Starog mosta” u Mostaru, 2004.

- Proračun armature za centrifugirane stubove za “TEHNOBETON” Gračanica, 2004.

- Projektovanje i inoviranje glavnog projekta sanitarnih fekalnih voda u TE “Tuzla”, 2004.

- Predmjer i predračun radova za rekonstrukciju Osnovne škole "Tušanj" u Tuzli, 2004.

- Projektovanje i inoviranje glavnog projekta tretmana zauljenih voda depoa lokomotiva i platoa pumpne stanice za naftu u TE“ Tuzla, 2004.

- Projektovanje i inoviranje glavnog projekta tretmana zauljenih voda vanjske mazutne stanice u TE “Tuzla”, 2004.

- Dopuna projekta rekonstrukcije puta R 459 Dokanj-Šibošnica, dionica Dokanj-Jarići od profila P 54 do P 127, Direkcija za puteve Tuzla, 2004.

- Dopunski proračun mostovske konstrukcije natkrivanja rijeke Jale u Tuzli, “ENERGOGRUP” d.o.o. Sarajevo, 2004.

- Projekat sanacije betonskog stuba – nosača parovoda Fabrike soli Tuzla u blizini TE “Tuzla”, Fabrika soli Tuzla, 2003.

- Projekat sanacije objekta amonijum-sulfata u koksnoj industriji Lukavac, 2003.

- Projekat sanacije armiranobetonskih i čeličnih konstrukcija pogona 6 u Fabrici soli Tuzla, 2002.

- Projekat sanacije pogona 5 u Fabrici soli Tuzla, 2002.

- Projekat sanacije kompletne fasade u Fabrici soli Tuzla, Fabrika soli Tuzla, 2002.

- Idejni projekat odvodnjavanja kotlovnice i prostora ispod elektrofiltera bloka 4 u TE “Tuzla”, Termoelektrana Tuzla, 2002.

- Projekat sanacije armiranobetonskog dimnjaka broj 3, bloka 4, visine H = 100 m u TE “Tuzla”, Termoelektrana Tuzla, 2002.

- Projekat sanacije armiranobetonskog dimnjaka broj 5, bloka 6, visine H = 165 m u TE “Tuzla”, Termoelektrana Tuzla, 2001.

- Projekat sanacije temelja i čelične konstrukcije stuba S2 nadzemnog transportera depoa uglja br. 3 u TE “Tuzla”, sa provjerom stabilnosti stuba, Termoelektrana Tuzla, 2001.

- Projekat sanacije nosivih konstruktivnih elemenata prskališta i plašta rashladnog tornja br. 4 u TE “Tuzla”, Termoelektrana Tuzla, 2000.

- Projekat za izvođenje drumskog mosta preko rijeke Jale, u blizini magistralnog puta Tuzla-Bijeljina, u Mjesnoj zajednici Simin Han, SO Tuzla, Štab civilne zaštite Tuzla, 1999.

- Idejni projekat nadogradnje jednog sprata nad individualnim stambenim objektom i izgradnje poslovnog prostora (servisa), prof. Teufik Šehić, Sarajevo, 11999.

- Priručnik za primjenu prefabrikata od plinobetona – pjenobetona u građevinarstvu, DOO "SIPOREX" Tuzla, 1998.

- Glavni projekat uređenja trga, pokrivanja korita Čelićke rijeke i rješenja pješačkog saobraćaja na lokaciji zgrade opštinskih organa u Čeliću, Direkcija za puteve Tuzla, 1998.

- Glavni projekat za izvođenje pješačkih staza, pješačkog mosta i zacjevljenja kanala na putu lokacija srednjoškolski centar - benzinska pumpa "Ferizović" u Čeliću, Direkcija za puteve Tuzla, 1998.

- Projekat sanacije i rekonstrukcije drumskog mosta u Rahiću, na putnom pravcu Rahić – Čelić, Direkcija za puteve Tuzla, 1998.

- Glavni projekat puta R-455a Priluk – Poljice, Direkcija za puteve Tuzla, 1998.

- Glavni projekat rekonstrukcije i dopuna Dopuna Glavnog projekta rekonstrukcije puta K-456, Lopare - Previle, dionica Šibošnica - Gornji Humci, prema zaključcima revizione komisije, Opština Čelić, 1998.

- Projekat montažnog betonskog kanala za smještaj infrastrukture grada Tuzla u zoni tonjenja, Opština Tuzla, 1998.

- Projekat za izvođenje montažnih nadprozornika i nadvratnika od siporeksa, "SIPOREX" Tuzla, 1997.

- Projekat proizvodnje i kontrole kvaliteta betonskog crijepa i tehnički detalji pokrivanja sa crijepom proizvedenim u DOO "SIPOREX" Tuzla, 1997.

- Investicioni program za uvođenje linije za proizvodnju kamenih prefabrikata za potrebe u građevinarstvu, DD "KAMEN" Srebrenica, 1997.

- Projekat sanacije temelja mlina 2 u objektu za pripremu sirovina u Fabrici gasbetona DOO "SIPOREX" Tuzla, DOO "SIPOREX" Tuzla, 1997.

- Projekat temelja konvektivnog dijela kotlova 3 i 4 - II etapa u Termoelektrani "Tuzla" u Bukinju, 1997.

- Projekat tablastog zatvarača na glavnom povratnom AB kanalu ohlađene vode od RT II do RT I i sanacije završnog vijenca i ograde na vrhu RT II, Termoelektrana Tuzla, 1996.

- Projekat sanacije plašta rashladnog tornja bloka II Termoelektrane Tuzla, 1996. Glavni projekat viseće pokretne platforme za inspekciju i reparaturu rashaldnih tornjeva Termoelektrane Tuzla, 1996.

- Projekat adaptacije sabirnog bazena rashladnog tornja II u TE Tuzla, Termoelektrana "Tuzla", 1996.

- Projekat sanacije plašta rashladnog tornja II TE Tuzla, Termoelektrana "Tuzla", 1996.

- Glavni projekat za izvođenje sanacije objekta proizvodne hale za pripremu i autoklave, "SIPOREX" Tuzla, 1995.

- Projekat za izvođenje sanacije na zidanom dijelu dimnjaka H=50,98 m, ŠIP "KONJUH" Živinice, 1994.

- Projekat puta Alijine Luke – Milankovići, UNHCR, 1993.

- Projekat priključka puta Bukov Do- Milankovići, UNHCR, 1993.

- Projekat za izvođenje temelja rezervoara R1 i R2 kapaciteta po 400 tona za uskladištenje melase u krugu Industrije vrenja "KVIN" Tuzla, 1993.

- Projekat za izvođenje drumskog mosta preko rijeke Mala Tinja na putu Tuzla-Županja, u blizini Ormanice, tipa spregnute konstrukcije, Armija BiH, Komanda II korpusa Tuzla, 1993.

- Projekat sanacije poletno-slijetne staze Aerodroma Dubrave kod Tuzle, Okružni štab TO Tuzla, 1992.

- Izvedbeni građevinski projekat temelja silosa za cement 500 t, "ATOM" Kočani, 1992.

- Izvedbeni građevinski projekat temelja silosa za kreč 250 t, "ATOM" Kočani, 1992.

- Investicioni program za industrijsku prefabrikaciju konstrukcija i građevinske galanterije radi zapošljavanja tehnološkog viška radnika, "RAD" Bijeljina, 1991.

- Glavni projekat armiranobetonskog kanala u Fabrici soli Tuzla, od P8 do P1/2, Fabrika soli Tuzla, 1991.

- Izvedbeni projekat dogradnje postojeće trafostanice - arhitektonsko-građevinski dio, Fabrika soli Tuzla, 1991.

- Projekat temelja rezervoara 1 i RNaOH-2, Fabrika soli Tuzla, 1991.

- Sanacija temelja zračnog kompresora u azotnoj stanici u HAK-u, "TEHNOGAS" Sarajevo, 1991.

- Prijedlog sanacije poda u objektu "Velefarma" Beograd, "ZLATIBOR" Titovo Užice, Tuzla, 1990.

- Izvedbeni projekat sanacije nosive armiranobetonske konstrukcije pogona 4 u Fabrici soli Tuzla, 1990.

- Glavni projekat rekonstrukcije dijela puta južna saobraćajnica, dionica Gumara-Husino,

- Projekat za izvođenje rekonstrukcije pogona 1/2 u Fabrici soli Tuzla, Institut za hemijsko inženjerstvo Tuzla 1990.

- Glavni građevinski projekat depoa uglja u krugu klasirnice Rudnika "Mramor" u Mramoru - glavni izvedbeni projekat, Rudnici lignita "Dobrnja-Lukavac" u Tuzli, 1986.

b) Ispitivanje građevinskih materijala i konstrukcija

- Geomehanička istraživanja tla na lokaciji „Bijelo more 1“ Sisecam Soda Lukavac u Lukavcu, 2011.

- Ispitivanje građevinskog dijela noseće konstrukcije (temelji i čelična konstrukcija) na sekciji 31 u Rafineriji nafte Brod, RAFINERIJA NAFTE a.d. Brod, 2011.

- Geomehanička istraživanja tla na lokaciji poslovno–stambenog objekata na parceli označenoj kao k.č. 752/1 k.o. goražde II, u ulici 43. drinske brigade, Goražde, Bosansko-podrinjski kanton Goražde, Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline, 2011.

- Istraživanje mogućnostima primjene pepela iz “crnog mora” i otpada iz “bijelog mora”, “SISECAM SODA LUKAVAC” d.o.o. Lukavac, 2011.

- Utvrđivanje stanja armiranobetonskog stuba u prizemlju stambeno-poslovnog objekta „AVAZ“ Tuzla, lamela „B“, sa prijedlozima sanacionih mjera, „GIPROM“ d.o.o. Tuzla, 2011.

- Utvrđivanje trenutnog stanja nosive armiranobetonske konstrukcije rezervoara za vodu u pogonima 1 i 2 firme SOLANA d.d. Tuzla, sa prijedlozima sanacionih mjera, 2011.

- Revizija Glavnog projekta zamjene sistema odlaganja uglja na depou 1 u TE “Tuzla” Tuzla, prema Tehničkom opisu br. 08-502/0010/11, JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. Sarajevo Podružnica TE “Tuzla” Tuzla, 2011.

- Konačni izvještaj o dnevnom nadzoru na izvođenju radova na projektu izgradnje objekta sportske dvorane u Kladnju – I. faza, “OPĆINA” Kladanj, 2011.

- Kontrolno ispitivanje armiranobetonskih centrifugiranih stubova, proizvod „PROMINVEST“ d.o.o Konjic, 2011.

- Kontrolno ispitivanje armiranobetonskih centrifugiranih stubova za elektroenergetske vodove niskonaponskih i srednjenaponskih nadzemnih mreža, proizvod firme “GRUPEX” DD Velika Kladuša, 2011.

- Kontrolno ispitivanje armiranobetonskih centrifugiranih stubova, proizvod „TEHNO-BETON“ d.o.o Gračanica, 2011.

- Kontrolno ispitivanje armiranobetonskih nogara, tip BN-2, proizvod „PROMINVEST“ d.o.o Konjic, 2011.

- Ispitivanje armiranobetonskih stubova za niskonaponsku mrežu i dalekovode, “KONSTRUKTOR NERETVA” d.o.o. Čapljina, 2011.

- Ispitivanje betona ugrađenog u tijelo brana, HE Grabovica i HE Salakovac, JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, 2011.

- Izrada bušotina, uzorkovanje betonskih tijela i sanacija bušotina na branama HE „Grabovica“ i HE „Salakovac, „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, 2011.

- Ispitivanje probnim opterećenjem mosta preko rijeke Brke u Gornjem Rahiću, na cesti Gornji Rahić – Štrepci, IZGRADNJA“ d.o.o. Teočak, 2010.

- Geomehanička istraživanja i analitička kontrola nosivosti i slijeganja temeljnih stopa montažne AB konstrukcije “SES“ d.o.o. Bačići, Sarajevo, G.T.D. „Tehna“ d.o.o. Gračanica, 2010.

- Pregled oštećenja na stambenom objektu koji se nalazi na parceli kp. br. 925 KO Zvornik- grad, u Karađorđevoj ulici u Zvorniku, sa prijedlozima sanacionih mjera, „LA SKALA“ Zvornik, 2010.

- Geomehanička ispitivanja tla na lokaciji klizišta na usjeku pored magistralnog transportera MT 3-3 na PK ''Dubrave'' u Dubravama, JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, 2010.

- Zavisno društvo „Rudnici “KREKA” d.o.o. Tuzla

- Utvrđivanje postojećeg stanja nosive konstrukcije skladišnih objekata, vlasništvo firme „KEMIS-BH“ Lukavac, radi promjene namjene iz skladišta građevinskog materijala u skladište opasnog otpada, sa prijedlozima sanacionih mjera, „KEMIS – BH“, d.o.o. za ekologiju, proizvodnju i usluge Lukavac, 2010.

- Geomehaničko ispitivanje tla na lokaciji skladišnih objekata kod Lukavca, vlasništvo firme „KEMIS-BH“ d.o.o. Lukavac, „KEMIS – BH“, d.o.o. za ekologiju, proizvodnju i usluge Lukavac, 2010.

- Stručno mišljenje o potrebi obezbjeđenja susjednih objekata radi nastavka radova na izvođenju objekta motela u Zvorniku, vlasništvo gosp. Dragana Božovića, gosp. Dragan Božović iz Zvornik, 2010.

- Utvrđivanje uzroka oštećenja na spratnim armirano-betonskim montažnim gredama sportske dvorane u Tešnju, sa prijedlozima sanacionih mjera, Općina Tešanj, 2010.

- Nadzor nad izvođenjem sanacionih radova na spratnim armiranobetonskim montažnim gredama sportske dvorane u Tešnju, Općina Tešanj, 2010.

- Nostrifikacija Glavnog građevinskog projekta za izgradnju objekta silosa klinkera sa pratećim sadržajima u krugu Tvornice cementa Kakanj u Kaknju, na k.č. br. 974/12 k.o. Doboj, područje općine Kakanj; I. FAZA - Temelji sa kanalima za ugradnju transportera; II. FAZA – Cilindrični dio, krov i ugradnja elektromašinske opreme, Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj, 2010.

- Revizija Glavnog građevinskog projekta nove kalcinacije u SISECAM SODA LUKAVAC d.o.o., INZIO – Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje d.d. Tuzla, 2010.

- Ispitivanje probnim opterećenjem međuspratne montažne „PI“ ploče u poslovnom objektu u naselju Bačići, Sarajevo (objekat firme „SES“ d.o.o Sarajevo), „TEHNA“ d.o.o. Gračanica, 2010.

- Ispitivanje probnim opterećenjem krovnih rešetkastih nosača izvedenih od lameliranog drveta u objektu sportske dvorane u Laktašima, i to: Podužni troslojni rešetkasti nosač, raspona 50,0 m Poprečni jednoslojni rešetkasti nosač, raspona 30,5 m, „ARKADA“ d.o.o Lukavac, 2010.

- Ispitivanje probnim opterećenjem konstruktivnih armiranobetonskih elemenata tribina u objektu sportske dvorane u Laktašima, „NISKOGRADNJA“ d.o.o Laktaši, 2010.

- Ispitivanje tipske kompaktne betonske transformatorske stanice, 10(20)/0,4 kV; 1000 kVA - kabelska izvedba, tip KN24-630/1000 - Građevinski montažni objekat, “KONSTRUKTOR-NERETVA” d.o.o. Čapljina, 2010.

- Ispitivanje jednoaksijalne zatezne (vlačne) čvrstoće betona u konstruktivnim elementima (AB grede), rashladnih tornjeva bloka 7 u Termoelektrani Kakanj, „IN“ d.o.o. Sarajevo, 2010.

- Kontrola kvaliteta radova na sanaciji rashladnog tornja br.3 (RT 3) bloka 4 u TE „Tuzla” u Bukinju (prema kontrolnom planu i ispitivanju u okviru rekonstrukcije i modernizacije prskališta rashladnog tornja br. 3 bloka 4 u Termoelektrani Tuzla, „TEHNOPETROL” d.o.o Tuzla, 2010.

- Kontrolno ispitivanje armiranobetonskih centrifugiranih stubova, proizvod „TEHNO-BETON“ d.o.o Gračanica, 2010.

- Ispitivanje armiranobetonskih montažnih kućišta za transformatorske stanice: Tip NDTS 12(24)kV, 630 (1000) kVA MISEDO; NDTS 12(24)kV, 2x630 kVA MISEDO; DTS 12(24)kV, 1x630 kVA MISEDO, „MISEDO CTI“ d.o.o. Podgorica, Crna Gora, 2010.

- Ispitivanje probnim opterećenjem međuspratne montažne „PI“ ploče u poslovnom objektu u naselju Alipašino Polje, Sarajevo (objekat firme „Berlijeta“ d.o.o Visoko), „BERLIJETA“ d.o.o Visoko, 2010.

- Ispitivanje kvaliteta PVC kutnika sa mrežicom i PVC okapnika sa mrežicom, proizvod firme „Riplast“ Velika Kladuša, 2010.

- Kontrolno ispitivanje armiranobetonskih centrifugiranih stubova, proizvod „TEHNO-BETON“ d.o.o Gračanica, 2010.

- Revizija Glavnog projekta neutralizacije preliva “bijelog mora”, SISECAM SODA LUKAVAC d.o.o. Lukavac, 2010.

- Naknadno utvrđivanje kvaliteta betona ugrađenog u temelj mlina sirovina u tvornici cementa Kakanj d.d., Kakanj, 2010.

- Kontrolno ispitivanje armiranobetonskih centrifugiranih stubova za elektroenergetske vodove niskonaponskih i srednjenaponskih nadzemnih mreža, proizvod firme “GRUPEX” DD Velika Kladuša, 2010.

- Kontrolno ispitivanje armiranobetonskih nogara tip BN-2, proizvod „PROMINVEST“ d.o.o Konjic, 2010.

- Kontrolno ispitivanje armiranobetonskih centrifugiranih stubova, proizvod „PROMINVEST“ d.o.o Konjic, 2010.

- Pregled izvedenih sanacionih radova u prostorijama prizemlja osnovne škole „Bašigovci“ u Bašigovcima, općina Živinice, 2010.

- Stručni nadzor nad izvođenjem građevinsko-zanatskih radova na izgradnji silosa klinkera u Kaknju, kapaciteta 70.000 tona i to od iskolčavanja i iskopa, izrade temelja i kanala silosa i ostalog do kote 0,00 m, Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj, 2010.

- Iispitivanje čvrstoće na pritisak betona ugrađenog u podne ploče industrijskih objekata firme „ORAO“ a.d. Bijeljina, „DEKONTA“ d.o.o. Beograd, 2010.

- Ispitivanje probnim opterećenjem novoizgrađenog armiranobetonskog mosta sa prednapregnutim glavnim nosačima preko rijeke Oskove u Živinicama, na regionalnom putnom pravcu R-455a Živinice – Svatovac, „JUMBAP-198“ d.o.o. Živinice, 2009.

- Utvrđivanje stanja konstrukcije mosta, statičko i dinamičko ispitivanje mosta preko rijeke Fojnice na regionalnom putu R443 Visoko-Kiseljak, na stacionaži km 14, lokacija Crvena stijena, Kiseljak, Kantonalna direkcija za puteve Srednjobosanskog kantona, 2009.

- Utvrđivanje uzroka pojave oštećenja na stambeno-poslovnoj zgradi „SP-21“ u Orašju sa prijedlozima sanacionih mjera, Županija Posavska, Ministarstvo branitelja i stradalnika HVO-a iz domovinskog rata Županije Posavske, Orašje, 2009.

- Projekat za izvođenje rekonstrukcije i adaptacije objekta „VELMA” Kolobara, Brčko distrikt BiH, KNJIGA 7: Elaborat zaštite na radu i zaštite od požara, Vlada Brčko distrikta BiH, 2009.

- Geomehaničko ispitivanje tla na lokaciji objekta „Velma“, Kolobara, Brčko Distrikt BiH, Vlada Brčko distrikta BiH, 2009.

- Utvrđivanje stanja postojeće fasade glavnih pogonskih objekata u Termoelektrani Tuzla, JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, 2009.

- Geomehaničko ispitivanje tla na lokaciji stambeno-poslovne zgrade „SP-21“ u Orašju, Županija Posavska, 2009.

- Utvrđivanje postojećeg stanja nosive konstrukcije objekta stare biblioteke kod skvera u Tuzli sa prijedlozima sanacionih mjera, JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla, 2009.

- Ispitivanje armiranobetonskih stubova za niskonaponsku mrežu i dalekovode, “KONSTRUKTOR NERETVA” d.o.o. Čapljina, 2009.

- Nalaz o oštećenjima stambenih prostorija u vlasništvu gđe. Nermine Rašidović, u ulici Treće tuzlanske brigade, br. 52 u Tuzli, 2009.

- Ispitivanje čeličnog nosača tunelske armiranobetonske podgrade, proizvod firme „CPM BH“d.o.o. Lukavac, komercijalnog naziva „FAKOL 25/25/70“,„CPM BH“ d.o.o. za poslovni inženjering i građevinarstvo, Lukavac 2009.

- Pregled sportske dvorane u Tešnju, sa stručnom ocjenom o upotrebljivosti objekta, Općina Tešanj, 2009.

- Ispitivanje kvaliteta čeličnih SN ankera 25 mm, proizvod firme „CPM BH“ d.o.o. Lukavac, 2009.

- Hemijska analiza betona ugrađenog u nosivu konstrukciju mosta preko rijeke Fojnice na regionalnom putu R443 Visoko-Kiseljak, na stacionaži km 14, lokacija Crvena stijena, Kiseljak, Kantonalna direkcija za puteve Srednjobosanskog kantona, Busovača, 2009.

- Ispitivanje tipske kompaktne betonske transformatorske stanice, 10(20)/0,4 kV; 1000 kVA - kabelska izvedba, tip KN24-630/1000 - Građevinski montažni objekat, “KONSTRUKTOR-NERETVA” d.o.o. Čapljina 2009.

- Ispitivanje tipskih čeličnih elemenata srednjenaponskih nadzemnih vodova, „TEHNA“ d.o.o. Gračanica, 2009.

- Kontrolno ispitivanje armiranobetonskih nogara tip BN-2, proizvod „PROMINVEST“ d.o.o Konjic, 2009.

- Ispitivanje probnim opterećenjem pješačkog mosta preko rijeke Bosne u Zavidovićima, Općina Zavidovići, 2009.

- Kontrolno ispitivanje armiranobetonskih centrifugiranih stubova, proizvod „PROMINVEST“ d.o.o Konjic, 2009.

- Ispitivanje tipskog armiranobetonskog montažnog kućišta za transformatorske stanice, tip KBTS 10(20)/0,4 kV, 1x630 (1x1000 kVA) - Građevinski montažni objekat, GD „IZGRADNJA“ d.o.o. Žepče, 2009.

- Ispitivanje armiranobetonskih montažnih kućišta za transformatorske stanice, „MISEDO CTI“ d.o.o. Podgorica, Crna Gora, 2009.

- Utvrđivanje postojećeg stanja objekta „VELMA“ sa prijedlozima adaptacije i sanacije, Vlada Brčko distrikta BiH, 2008.

- Geomehanička ispitivanja tla na lokaciji klizišta I, II i III na pristupnom putu od RP-469 do Rudnika „Dubrave“,Rudnici “KREKA” u Tuzli, d.o.o., 2009.

- Inženjersko-geološka i geomehanička istraživanja na lokaciji mosta preko rijeke Brke u G.Rahiću, Vlada Brčko Distrikta BiH, 2008.

- Hidrološko-hidraulička analiza protoka i nivoa vode na profilu mosta preko rijeke Brke u Gornjem Rahiću, Vlada Brčko Distrikta BiH, 2008.

- Ispitivanje inženjersko-geoloških i geomeha-ničkih karakteristike terena na lokaciji klizišta na dionici puta Gornji Zovik – Guvno, L = 120,0 m, Vlada Brčko distrikta BiH, 2008.

- Utvrđivanje postojećeg stanja nosive armiranobetonske konstrukcije sportsko-rekreacionog kompleksa gradskog bazena u Brčko Distriktu BiH, Vlada Brčko distrikta BiH, 2008.

- Geomehaničko ispitivanje tla na lokaciji sportsko-rekreacionog kompleksa zatvorenog gradskog bazena i sportske sale u Brčko DC BiH, Vlada Brčko Distrikta BiH, 2008.

- Utvrđivanje postojećeg stanja AB ploče na poljoprivrednom objektu, vlasnštvo Srete Adžića, Gornji Cerani, Derventa, „Dalmacijacement“ dd Sv. Juraj, Kaštel Sućurac, 2008.

- Revizija Glavnog projekta sanacije dijela trupa lokalne ceste Priboj – Teočak na stacionaži 7+700 i Elaborata sa idejnim rješenjem sanacije klizišta na putu Priboj – Teočak, stacionaža 7+700, Direkcija cesta Tuzla, 2008.

- Ispitivanje i nostrificiranju krovnog panela PGB TD5 i zidnog panela PGB PDS FN, proizvod Marcegaglia, Brollo, «KALIM» d.o.o. Jelah, Tešanj, 2008.

- Pregled stambenih prostorija u vlasništvu gosp. Milorada Mihajlovića, u ulici Aleja svetog Save b.b. Banja Luka, Osnovni sud Banja Luka, 2008.

- Kontrolno ispitivanje armiranobetonskih centrifugiranih stubova za elektroenergetske vodove niskonaponskih i srednjenaponskih nadzemnih mreža, proizvod firme “GRUPEX” DD Velika Kladuša, 2008.

- Ispitivanje krovnog panela sa ispunom od polistirena debljine D = 100 mm i zidnog panela sa ispunom od polistirena D = 50 mm, «KALIM» d.o.o. Jelah, Tešanj, 2008.

- Ispitivanje armiranobetonskih stubova za niskonaponsku mrežu i dalekovode, “KONSTRUKTOR NERETVA” d.o.o. Čapljina, 2008.

- Ispitivanje armiranobetonskog željeza ČBR 400/500,  25 i  28 mm, "MENADŽER" d.o.o. Lukavac, Poljice, 2008.

- Revizija izvještaja o ispitivanju i uvjerenja o kvalitetu armiranobetonskih centrifugiranih stubova za elektro-energetske vodove niskonaponskih i srednjenaponskih nadzemnih mreža, proizvod firme “GRUPEX” DD Velika Kladuša), 2008.

- Revizija projektne dokumentacije za armiranobetonske centrifugirane stubove za elektroenergetske vodove niskonaponskih i srednjenaponskih nadzemnih mreža (proizvod firme “GRUPEX” DD Velika Kladuša), 2008.

- Ispitivanje armiranobetonskih montažnih kućišta za transformatorske stanica tip: Tip NDTS 12(24)kV, 630 (1000) kVA MISEDO, NDTS 12(24)kV, 2x630 kVA MISEDO i DTS 12(24)kV, 1x630 kVA MISEDO, „MISEDO CTI“ d.o.o. Podgorica, Crna Gora, 2008.

- Ispitivanje kvaliteta kamena i maltera iz zidova Gazi-Turalibegove džamije u Tuzli, ISLAMSKA ZAJEDNICA BIH, Medžlis Islamske zajednice Tuzla, 2008.

- Ispitivanje betona koji je ugrađen u stambeno-poslovni objekat u Banjaluci, cementa Tvornice cementa Kakanj, četiri frakcije separisanog riječnog agregata, drobljenog agregata frakcija 0-4 mm i betona spravljenog od ovih komponenti u betonari „TBG“ Banjaluka, Tvornica cementa Kakanj, 2008.

- Ispitivanje montažnih prednapregnutih šupljih ploča EP 15x120; SC 32x120, proizvod „Prominvest“ d.o.o. Konjic, 2008.

- Ispitivanje armiranobetonskog željeza ČBR 400/500,  14 mm, "MENADŽER" d.o.o. Lukavac, Poljice, 2008.

- Ispitivanju armiranobetonskog kućišta za trafostanice (sa vanjskim i unutrašnjim opsluživanjem)- Građevinski montažni objekat, „PROMINVEST“ d.o.o. Konjic, 2008.

- Ispitivanje čvrstoće na pritisak betona ugrađenog u konstruktivne elemente (temelji, sokla, stubovi, ploče i grede) objekta motela “MLIN” na Ljubačama kod Tuzle, Tasim Kučević, Ljubače, kod Tuzle, 2008.

- Kontrolno ispitivanje armiranobetonskih nogara tip BN-2, proizvod „PROMINVEST“ d.o.o Konjic, 2008.

- Ispitivanje kvaliteta kamena iz minareta Poljske džamije u Tuzli, “GIPROM” d.o.o. Tuzla, 2008.

- Vizuelni pregled objekta u kojem je smještena Porezna ispostava Lukavac, u Ulici braće Karamehmedovića, b.b. Lukavac, Federalno ministarstvo financija – finansija, Porezna uprava – Kantonalni porezni ured Tuzla, 2008.


- Kontrolno ispitivanje krovnih panela na objektu „STUDEN-AGRANA“ rafinerija šećera d.o.o.Brčko, 2008.

- Utvrđivanje postojećeg stanja nosive konstrukcije stambeno-poslovnog objekta u Ulici neznanih junaka br.5, Bijeljina, 2008.

- Naknadno ispitivanje čvrstoće na pritisak betona ugrađenog u stambeni objekat spratnosti P+3+POTK. u Ulici Laze Kostića b.b. Bijeljina, za gosp. RADU VIDAKOVIĆA, 2008.

- Utvrđivanje nosivosti međuspratnih šupljih ploča od prednapregnutog betona na mjestima proboja instalacija u objektu „Centar za srce BH“ u Tuzli, ZU SPECIJALNA BOLNICA „CENTAR ZA SRCE BH“ u Tuzli, 2008.

- Inženjersko-geološka i geomehanička istraživanja na dionici puta R-460 Gračanica- Bukva –Doborovci, Direkcija cesta TK, 2008.

- Ispitivanje materijala ugrađenih u konstruktivne elemente (temelji, zidovi, serklaži, grede, stropovi i stepenište) objekta „B“- muški paviljon u sklopu „Behrambegove medrese“ u Tuzli, radi ocjene mogućnosti nadogradnje jedne etaže, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Muftijstvo tuzlansko, Tuzla, 2008.

- Završna ocjena kvaliteta betona iz proizvdnog pogona “BREST” d.o.o. Bijeljina za fabriku betona i po partijama, ugrađenim u montažnu konstrukciju poslovno-stambenog objekta u Ulici neznanih junaka u Bijeljini, 2008.

- Ispitivanje nerazarajućom metodom (sklerometrisanje) kvaliteta betona ugrađenog u AB konstrukciju objekta OŠ „Sokolje“, Sarajevo, Zavod za izgradnju kantona Sarajevo, 2007.

- Geomehanička ispitivanj temeljnog tla za potrebe izgradnje betonskog mosta na rijeci Oskovi u Živinicama, na regionalnoj cesti R-455A Živinice – Svatovac, DIREKCIJA CESTA TUZLA, 2007.

- Ispitivanje nosivosti armiranobetonskog prednapetog krovnog “A” nosača l= 30 m sistema “MM”, “PERIĆ” d.o.o. Bijeljina, 2007.

- Ispitivanje probnim opterećenjem AB konstruktivnih elemenata tribina objekta sportske školske sale „Vuk Karadžić“, Bijeljina, “PERIĆ” d.o.o. Bijeljina, 2007.

- Ispitivanje probnim opterećenjem AB konstruktivnih elemenata sportske tribine Rogatica, Opština Rogatica, 2007.

- Ispitivanje čvrstoće na pritisak betona ugrađenog u nosive zidove sportskih tribina (nosači talpi), Opština Rogatica, 2007.

- Ispitivanje stanja AB montažnih elemenata ugrađenih u nosivu konstrukciju objekta d.o.o. «BIBTEX» Tuzla, “TEHNA” d.o.o. Gračanica, 2007.

- Ispitivanje tipske kompaktne betonske transformatorske stanice, 10(20)/0,4 kV; 1000 kVA - kabelska izvedba, tip KN24-630/1000, građevinski montažni objekat, “KONSTRUKTOR-NERETVA” d.o.o. Čapljina, 2007.

- Geomehanička ispitivanja tla na lokaciji objekta svlačionice sportskog terena u Šatorovićima, Vlada Brčko Distrikta BiH, Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu, 2007.

- Geomehaničko ispitivanje tla na lokaciji stambenog objekta (spratnosti S+P+2+Pk) u Vidovdanskoj ulici u Doboju, „GRAĐ-PROMET“ d.o.o. Doboj, 2007.

- Ispitivanje stabilnosti postojeće konstrukcije zgrade Vlade Brčko Distrikta BiH na mjestu dogradnje lifta, Vlada Brčko Distrikta BiH, 2007.

- Geomehanička ispitivanja tla na lokaciji poslovno-stambenog objekata pod nazivom „CRVENI KRST“(spratnosti S+P+4+Pk) u ulici Nikole Pašića u Doboju, «GRAĐ-PROMET» d.o.o Doboj, 2007.

- Ispitivanju montažnih prednapregnutih šupljih ploča (komercijalni naziv PPS 400 i PPS 300), proizvod kompanije «Širbegović» d.o.o. Gračanica, 2007.

- Naknadno utvrđivanje pritisne čvrstoće betona ugrađenog u grede i ploče sjedišta tribina stadiona u Gornjem Rahiću, D.O.O. „ZANAT-TEX“ Brčko, 2007.

- Geomehanička ispitivanja tla na lokaciji poslovno-stambenih objekata u krugu preduzeća «Progres» u Ulici Nikole Pašića u Doboju, «GRAĐ-PROMET» d.o.o Doboj, 2007.

- Geomehanička i inženjersko-geološka ispitivanja terena za potrebe izrade Glavnog projekta za izvođenje rekonstrukcije regionalnog puta R-456 Sapna – Priboj, dionica Sapna – Goduš, L = 3.500 m, DIREKCIJA CESTA TUZLA, 2007.

- Ispitivanje probnim opterećenjem novoizgrađenog armiranobetonskog mosta preko rijeke Janje, na putu Tuzla – Priboj – Teočak, dionica Priboj – Teočak, «IZGRADNJA» d.o.o. Teočak, 2007.

- Ispitivanje nerazarajućom metodom (sklerometrisanjem) armiranobetonskih centrifugiranih stubova za niskonaponsku mrežu, koje je proizvela firma d.o.o. «TEHNO-BETON» Gračanica i na osnovu ugovora broj 044-ED/06 isporučila kupcu «ED MOSTAR» u Mostaru, DOO «TEHNO-BETON» Gračanica, 2007.

- Inženjersko-geološka i geomehanička istraživanja na dionici puta R-459 most na Solini – Dokanj, DIREKCIJA CESTA TK TUZLA, 2007.

- Probno ispitivanje na statičko i dinamičko opterećenje novoizgrađenog spregnutog mosta preko rijeke Oskove u Živinicama, na regionalnom putnom pravcu R-455a, Živinice – Svatovac, DIREKCIJA CESTA TUZLANSKOG KANTONA, 2007.

- Kontrola nosivosti temeljne stope krečne peċi br.3 za opterećenje od nove krečne peći u Fabrici sode Lukavac, SISECAM SODA Lukavac d.o.o., 2006.

- Pregled svih nosivih konstruktivnih elemenata prskališta i plašta rashladnog tornja IV TE, MAP TRADE d.o.o. Slovenska Bistrica, Slovenija, 2006.

- Geomehanička ispitivanja tla na lokaciji zgrade teške sode, SSL – „SISECAM SODA“ Lukavac d.o.o., 2006.

- Naknadno utvrđivanje čvrstoće betona na pritisak, ugrađenog u treću etažu (potkrovlje) nadograđenog stambenog objekta u Ulici Zaima Imamovića u Goraždu, “GORAŽDE STAN” d.o.o. Goražde, 2006.

- Ispitivanje materijala koji će se ugrađivati prilikom sanacije objekta “Ferhadija” u Banja Luci, Medžlis Islamske zajednice Banja Luka, 2006.

- Utvrđivanju postojećeg stanja nosive konstrukcije stambenog objekta P+12 „Rajon 2“ Nova pošta u Brodu, 2006., Opština Brod

- Ispitivanje čvrstoće na pritisak betona i ferbetona ugrađenog u podnu ploču objekta hale “FERHEM” Lukavac, “KONLES” d.o.o. Lukavac, 2006.

- Utvrđivanje statičke stabilnosti i upotrebljivosti postojeće nosive konstrukcije skladišnih objekata LB1-LB6 u JP „LUKA“ Brčko, Vlada Brčko Distrikta BiH, 2006.

- Utvrđivanje pritisne čvrstoće betona ugrađenog u postojeći temelj krečne peći br. 3 u krugu Fabrike sode Lukavac, ’’SISECAM SODA LUKAVAC’’ D.O.O. LUKAVAC, 2006.

- Ispitivanje probnim opterećenjem novoizgrađenog armiranobetonskog mosta broj 4 preko rijeke Sapne u Sapni, na novom putu Kalesija – Sapna, dionica Munjača-Sapna, Direkcija za ceste Tuzla, 2006.

- Geomehanička ispitivanja tla na lokaciji sportske dvorane u Dubravama, Brčko Distrikt BiH, Vlada Brčko Distrikt BiH, 2006.

- Geomehanička ispitivanja tla na parceli K.Č. br. 6745 i 6746 K.O. Doboj, “GRAĐ-PROMET” Doboj, 2006.

- Utvrđivanje postojećeg stanja nosive konstrukcije objekta “Doma kulture” u Kozarskoj Dubici, AD „SLOGA“ Kozarska Dubica, 2006.

- Utvrđivanju postojećeg stanja nosive konstrukcije stambenog objekta P+12 „Rajon 2“ Nova pošta u Brodu, Opština Brod, 2006.

- Utvrđivanju postojećeg stanja nosive konstrukcije rimokatoličke crkve Ulice, Brčko Distrikt BiH, Župni ured Rimokatoličke crkve Ulice Brčko Distrikt BiH, 2005.

- Geomehanička ispitivanja tla na lokaciji minareta Tahvilagine džamije u Kladnju, Medžlis islamske zajednice Kladanj,2005.

- Geomehanička ispitivanja tla na lokaciji hale za skladištenje sa prodajnim i kancelarijskim prostorom u Donjim Žabarima, opština Donji Žabari, “ASTRA PLAN” d.o.o. Brčko, Brčko Distrikt BiH, 2005.

- Geomehanička ispitivanja tla na lokaciji stambeno-poslovnog objekta u ulici Bulevar mira u Brčkom, stambeno naselje Centar, “ASTRA PLAN” d.o.o. Brčko, Brčko Distrikt BiH, 2005.

- Ispitivanje nosivosti armiranobetonskih i prednapregnutih prefabrikovanih montažnih konstrukcija, “ŠIRBEGOVIĆ” doo Gračanica, 2005.

- Geomehanička istraživanjima tla na lokaciji objekta “15. osnovne škole” u Šatorovićima Brčko Distrikt BiH, Brčko Distrikt BiH, 2005.

- Geomehanička ispitivanja tla sa proračunima nosivosti i slijeganja na objektu u Brčkom, Centralna banka BiH, Filijala Brčko, 2005.

- Mogućnosti izvođenja dodatnih nosivih zidova i ojačanja postojeće konstrukcije u svrhu izgradnje trezora u objektu Centralne banke BiH, Filijala u Brčkom, Centralna banka BiH, Filijala Brčko, 2005.

- Pregled nosive konstrukcije objekta amonijum-sulfata u “Koksnoj industriji” Lukavac, 2004.

- Ispitivanje probnim opterećenjem konstrukcije mosta na putu Vozuća-Kalajši, općina Zavidovići, “KONEXPORT” d.o.o. Sarajevo, 2004.

- Elaborat o uticaju proizvodnje DOO “BETON-COMPANY” na otpadne vode i okolinu, “BETON-COMPANY” DOO Dubrave, 2004.

- Ekspertni pregled Ajfelovog mosta u Sarajevu sa zaključcima i prijedlozima sanacije, Gradska uprava grada Srajeva, 2003.

- Utvrđivanje stanja armiranobetonskih i čeličnih konstruktivnih elemenata pogona tri i 3A u Fabrici soli Tuzla, 2003.

- Završna ocjena kvaliteta betona ugrađenog u objekat robne kuće Sjenjak u Tuzli, DOO “ARKADE Lukavac, 2003.

- Ispitivanje stanja armiranobetonskih i čeličnih konstruktivnih elemenata pogona šest u Fabrici soli Tuzla, 2002.

- Pregled i utvrđivanje kvaliteta betona u konstruktivnim elementima pogona pet Fabrike soli u Tuzli, 2002.

- Ispitivanje građevinske stolarije: prozori i vrata, “MELIMED” Rajska Gradačac, 2002.

- Naknadno ispitivanje pritisne čvrstoće AB međuspratne (tavanične) ploče, lamele 1, 2 i 3 stambenog objekta “Bazen Moluhe” u Tuzli, sa proračunom mogućnosti nošenja projektovanog opterećenja sa stvarnom markom betona u tavaničnim pločama, doo “GIPROM” Tuzla, 2002.

- Pregled i ispitivanje konstruktivnih elemenata armiranobetonskog dimnjaka broj tri bloka četiri, visine H = 100 m u TE “Tuzla”, 2002.

- Pregled i ispitivanje konstruktivnih elemenata armiranobetonskog dimnjaka broj pet, bloka šest, visine H = 165 m u TE “Tuzla”, Termoelektrana “Tuzla”, 2001.

- Ispitivanje Al-Ku građevinske stolarije: prozori i vrata (puna plastika sa plastificiranim aluminijumom), “PRIMUS” d.o.o. Maglaj, 2001.

- Ispitivanje građevinske stolarije: prozori i vrata, DOO “Tišlerprom” Gradačac, 2001.

- Ispitivanje probnim opterećenjem čeličnog nosivog tornja sastavljenog od komponenti sistema “INTEGRAL” i vertikalnog teleskopskog članka S1, “INTEGRAL INŽENJERING” Doboj, 2001.

- Ispitivanje probnim opterećenjem čeličnih pocinčanih trapeznih limova kao pokrovnih elemenata, DOO “HERCEG” Srebrenik, 2001.

- Pregled nosivih konstruktivnih elemenata prskališta i plašta rashladnog tornja 4 u TE “Tuzla”, 2000.

- Ispitivanje prirodnog agregata – šljunka sa depoa Zasavica, iz rijeke Bosne u Bosanskom Šamcu za proizvodnju agregata za beton u skladu sa JUS B.B2.009 i PBAB, “Proing-građevinar” Gornja Tuzla, 2000.

- Ispitivanje prirodnog agregata – šljunka sa lokaliteta Žabar-Bara, opština Pelagićevo sa ocjenom podobnosti za proizvodnju agregata za beton, PP “SM-PROMET” Pelagićevo, 2000.

- Ispitivanje konstrukcija i materijala ugrađenih u stambeni objekat u Rudarskoj, broj 1 u Tuzli, provedenim radi ocjene mogućnosti dogradnje dviju etaža, DD “Vranica” Tuzla, 2000.

- Ispitivanja konstrukcija i materijala ugrađenih u objekat "Behram-begove" Medrese u Tuzli radi ocjene mogućnosti dogradnje jedne etaže, 1999.

- Ispitivanje mogućnosti nastavljanja gradnje nosive konstrukcije mosta preko rijeke Brke u Brčkom, GP "RAD" Bijeljina, 1999.

- Sanacija klizišta kod ulaza u Mjesnu zajednicu Husino, na putu Tuzla-Husino (klizište "Husino novo"), DD "2. oktobar" Tuzla, 1999.

- Sanacija klizišta ispod puta Tuzla- Husino, u blizini raskršća, DD "2. oktobar" Tuzla, 1999.

- Ispitivanje građevinske stolarije: prozora i vrata za humanitarnu organizaciju "SOLIDARITES" u Sarajevu, 1999.

- Pregled konstruktivnih elemenata prskališta i plašta rashladnog tornja III u TE "TUZLA", 1999.

- Analiza lokacije šljačišta "Drežnik" radi utvrđivanja mogućnosti izgradnje kompleksa malih i srednjih proizvodno-prerađivačkih pogona, JP Zavod za urbanizam Tuzla, 1999.

- Ispitivanje građevinske stolarije: prozora i vrata, proizvod firme DJL "TIŠLERPROM" Gradačac, 1999.

- Ispitivanje armiranobetonske konstrukcije mosta preko rijeke Usore na putu za mjesto Kaloševići, PARSONS DELAWARE INC, 1999.

- Ispitivanje kvaliteta materijala ugrađenih u konstrukciju objekta "Islamski centar" u Živinicama, ŠIPAD-KOMERC" Sektor za inženjering Sarajevo, 1999.

- Geodetska kontrola izvedenih radova i kontrola nad izgradnjom dva minareta i velike kupole objekta "Islamski centar" Živinice, "ŠIPAD-KOMERC" Sektor za inženjering Sarajevo, 1999.

- Ispitivanja radi sanacije i rekonstrukcije drumskog mosta u Rahiću, dionica Rahić-Čelić, Direkcija za puteve Tuzla, 1998.

- Ispitivanja radi dogradnje objekta hitne pomoći pri Domu zdravlja u Čeliću sa projektom sanacije temeljne konstrukcije i projektom nadogradnje, Dom zdravlja Čelić, 1998.

- Ispitivanjima radi sanacije i rekonstrukcije objekta Opštine Tuzla, Opština Tuzla, 1998.

- Ispitivanje nosivosti temelja i konstrukcije stambenih objekata u Ulici oslobođenja br. 19, 21 i 23 i Maršala Tita (Prva ulica) br. 41 i 43 u Živinicama, nakon dodatnog opterećenja nadogradnjom još jedne etaže (potkrovlja), Zavod za izgradnju i obnovu grada Živinice, 1998.

- Idejno rješenje za izgradnju prodajno-distributivnog tržnog centra "RUDHEM" i ekonomske podloge za zaokruženje konstrukcije finansiranja, TP "RUDHEM" Tuzla, 1996.

- Ispitivanje o nosivosti temelja i konstrukcije stambeno-poslovnih objekata br. 25 i 27 u Ulici dr. Aska Borića (Borisa Kidriča) u Zenici nakon dodatnog opterećenja nadogradnjom još jedne etaže, DP "GRADNJA" Zenica, 1987.

- Geomehanička ispitivanja tla za skladište u krugu Fabrike DOO "SIPOREX" Tuzla, 1997.

- Pregled građevinskih objekata u Fabrici gasbetona DP "SIPOREX" Tuzla, sa ocjenom njihovog stanja i prijedlozima, 1996.

- Utvrđivanju mogućnosti fazne sanacije plašta rashladnog tornja bloka II u TE "TUZLA", 1996.

- Pregled drumskih mostova na magistralnom putu Tuzla-Doboj -Bosanski Brod, sa prijedlozima, IFOR, 1996.

- Utvrđivanju stvarnog obima i finansijske vrijednosti izvedenih građevinsko-zanatskih radova na spregnutom mostu u Ormanici, Direkcija za puteve Tuzlansko-podrinjskog kantona, 1995.

- Geomehanička ispitivanja nosivosti armiranobetonske stropne konstrukcije magacina u Fabrici soli Tuzla, DD Fabrika soli Tuzla, 1993.

- Geomehanička ispitivanja temeljnog tla na lokaciji mosta preko rijeke Mala Tinja kod tunela Ormanica, Armija Republike BiH, 1992.

- Ispitivanje čvrstoće na pritisak nosive armiranobetonske konstrukcije i stubova u postojećem objektu Fabrike soli Tuzla, radi privremenog uskladištenja soli, Fabrika soli Tuzla, 1992.

- Ispitivanje prednapregnutog mosta na Abramovačkoj rijeci na putu Solina-Tetima, "TEHNOGRAD" Tuzla, 1988.

- Preliminarna istraživanja karakteristika lakog termičkog betona od industrijskog prerađenog otpatka - siporeks granula, cementa Fabrike cementa Lukavac i tehnologija ugradnje, "SIPOREX" Tuzla, 1988.

- Ispitivanje tunelske čelične podgrade "KRIŽEVIĆI 88", "UNIVERZAL" Zvornik, 1988.

- Ispitivanje drumskog mosta preko rij

 
prof. dr. Ahmet F. Imamović, dipl.inž.građ. 0
>> nazad