Mirsad Ljaljić, dipl.inž.građ.
 

STRUČNI RAD


a) Ispitivanje građevinskih materijala i konstrukcija

- Konačni izvještaj o dnevnom nadzoru na izvođenju radova na projektu izgradnje objekta sportske dvorane u Kladnju – I. faza, “OPĆINA” Kladanj, 2011.

- Receptura za pripremu mješavine bitumeniziranog nosivog sloja asfalta: BNS 32, BNS 22, AB 16 i AB 8, D.O.O. "BAREL" Tuzla, 2011.

- Ispitivanje armiranobetonskog željeza ČBR 400/500,  12 i  28 mm, "ROLLING" d.o.o. Sarajevo, 2011.

- Kontrolno ispitivanje armiranobetonskih centrifugiranih stubova, proizvod „TEHNO-BETON“ d.o.o Gračanica, 2011.

- Kontrolno ispitivanje armiranobetonskih nogara, tip BN-2, proizvod „PROMINVEST“ d.o.o Konjic, 2011.

- Ispitivanje nisko opuštene čelične žice za željezničke pragove, prečnika  9,5 mm, proizvod firme “Fabricela industria de trefilaria S.A.” iz Portugala, “PROMINVEST” d.o.o. Konjic, 2011.

- Ispitivanje armiranobetonskih stubova za niskonaponsku mrežu i dalekovode, “KONSTRUKTOR NERETVA” d.o.o. Čapljina, 2011.

- Ispitivanje betona ugrađenog u tijelo brana, HE Grabovica i HE Salakovac, JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, 2011.

- Izrada bušotina, uzorkovanje betonskih tijela i sanacija bušotina na branama HE „Grabovica“ i HE „Salakovac, „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, 2011.

- Završna ocjena kvaliteta betona iz proizvodnog pogona G.M.T. KONSTRUKCIJE" d.o.o. Gračanica za fabriku betona i po partijama, ugrađenim u montažnu konstrukciju objekata: poslovni „SLAVULJICA- PETROL“ d.o.o. Teslić, prodajni u Brčkom, firme „VOKEL“ d.o.o. Posušje, proizvodno-poslovni firme „ELAS KOMERC“ d.o.o. Banja Luka, proizvodni firme „OMORIKA RECIKLAŽA“ d.o.o. Doboj, poslovni „PLOSKO“ d.o.o Doboj, poslovni „SLAVULJICA-PETROL“ d.o.o Teslić, 2011.

- Kontrola proizvodnje u fabrici betona za beton BII kategorije; Kontrola u toku proizvodnje pragova; Kontrola gotovog proizvoda - armiranobetonski pragovi; Statistička obrada rezultata ispitivanja čvrstoće na pritisak betonskih uzoraka iz proizvodnje sa ocjenom postignute marke betona - karakteristična čvrstoća za period mart, april i maj 2011. god., “PROMINVEST” d.o.o. Konjic, 2011.

- Istraživanje mogućnostima primjene pepela iz “crnog mora” i otpada iz “bijelog mora”, “SISECAM SODA LUKAVAC” d.o.o., 2011.

- Ispitivanje komponenti za beton i proračun recepture za spravljanje betona od agregata: AD “BOKSIT” Milići, “ALMY” d.o.o. Zenica, 2011.

- Kontrola proizvodne sposobnosti fabrike betona; Kontrola proizvodnje betona B II kategorije; Kontrola u toku proizvodnje pragova; Kontrola gotovog proizvoda - armiranobetonskog praga; Statistička obrada rezultata ispitivanja čvrstoće betonskih uzoraka iz proizvodnje - karakteristična čvrstoća za period decembar 2010., januar i februar 2011. god., “PROMINVEST” d.o.o. Konjic, 2011.

- Završna statistička ocjena kvaliteta betona po partijama ugrađenim u objekat cinčaone Rudanka Doboj, “NBI ĆURIĆ” d.o.o. Žepče, 2011.

- Statistička obrada rezultata ispitivanja čvrstoće uzoraka betona

(karakteristična čvrstoća) proizvedenog u fabrici betona „PROMINVEST” d.o.o. Konjic u septembru, okrobru i novembru 2010. god, kao i za period od tri mjeseca: 01.9.2010. do 30.11.2010. godine, “PROMINVEST” d.o.o. Konjic, 2011.

- Receptura za pripremu mješavine: bitumeniziranog nosivog sloja asfalta AGNS 22S, asfaltnog gornjeg nosivog sloja AGNS 16s; bitumeniziranog habajućeg sloja asfalta BB 11S; "BIJELJINA PUT" AD Bijeljina, 2010.

- Osnovno ispitivanje proizvodne sposobnosti tvornice betona firme “DIJAMANT” d.o.o. Doboj, 2010.

- Osnovno ispitivanje proizvodne sposobnosti tvornice betona u Žepču, kapaciteteta 0,5 m3, „NBI ĆURIĆ“ d.o.o. Žepče, 2010.

- Ispitivanje jednoaksijalne zatezne (vlačne) čvrstoće betona u konstruktivnim elementima (AB grede), rashladnih tornjeva bloka 7 u Termoelektrani Kakanj, „IN“ d.o.o. Sarajevo, 2010.

- Ispitivanje BETON KONTAKT CK (materijal za završnu obradu površina), "KARBON-NOVA" d.o.o. Sarajevo, 2010.

- Recepture za pripremu mješavina bitumeniziranog nosivog sloja asfalta BNS 32, BNS 22, AB 16i AB 8, D.O.O. "BAREL" Tuzla, 2010.

- Kontrolno ispitivanje armiranobetonskih centrifugiranih stubova, proizvod „TEHNO-BETON“ d.o.o Gračanica, 2010.

- Ispitivanje kvaliteta betona ugrađenog u nosivu konstrukciju stambenog objekta u Lukavcu, Titova br.1, „AAM PLANIRANJE I IZGRADNJA“d.o.o. Lukavac , 2010.

- Receptura za pripremu mješavine bitumeniziranog nosivog sloja asfalta BPBB 16S, BPBB 22S i BB 11S , "BIJELJINA PUT" AD Bijeljina, 2010.

- Ispitivanje uzorka portland cementa 30p 45S, Fabrika cementa Lukavac D.D. Lukavac, 2010.

- Ispitivanje kvaliteta PVC kutnika sa mrežicom i PVC okapnika sa mrežicom, proizvod firme „Riplast“ Velika Kladuša, 2010.

- Kontrolno ispitivanje armiranobetonskih centrifugiranih stubova, proizvod „TEHNO-BETON“ d.o.o Gračanica, 2010.

- Stručni nadzor nad izvođenjem građevinsko-zanatskih radova na izgradnji silosa klinkera u Kaknju, kapaciteta 70.000 tona i to od iskolčavanja i iskopa, izrade temelja i kanala silosa i ostalog do kote 0,00 m, Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj, 2010.

- Završna ocjena kvaliteta betona iz proizvodnog pogona „GRADMONT“ d.o.o. Gradačac za fabriku betona i po partijama, ugrađenim u montažnu konstrukciju hale (štala 2) za potrebe „CARITAS“-a, Biskupija Banja Luka, “GRADMONT” d.o.o. Gradačac, 2010.

- Završna ocjena kvaliteta betona iz proizvodnog pogona G.M.T. KONSTRUKCIJE" d.o.o. Gračanica za fabriku betona i po partijama, ugrađenim u montažnu konstrukciju objekata: proizvodni firme „MEGAMONT“ d.o.o. Čelinac, proizvodni u Modriči firme „SANIT GRANIT“ d.o.o. Srebrenik, prodajni firme „BINGO“ d.o.o. Tuzla u Modriči, objekat crpne stanice u Reljićima (Crna Gora), prodajni firme „Bingo“ d.o.o. Tuzla u Prijedoru, poslovni firme „MAXI“ d.o.o. u Orašju, poslovni firme „ŽELJO“ d.o.o. Brčko u Brčkom, konstrukciju poslovnog objekta „AGRO-PROJEKT“ Danilovgrad, Crna Gora, 2010.

- Statistička ocjena kvaliteta partije betona ugrađene u periodu 01.10.do 31.10.2010. godine u objekat cinčaone“Rudanka” Doboj, “NBI ĆURIĆ” d.o.o. Žepče, 2010.

- Ispitivanje komponenti za beton i proračun recepture za spravljanje betona od agregata: “G.M.T. KONSTRUKCIJE” d.o.o. Članica, “PROMINVEST” d.o.o. Konjic, AD “BOKSIT” Milići, “ALMY” d.o.o. Zenica, “DIJAMANT” d.o.o. Doboj, 2010.

- Statistička ocjena kvaliteta partije betona ugrađene u periodu 01.9.-31.9.2010. godine u objekat cinčaone Rudnika Doboj, “NBI ĆURIĆ” d.o.o. Žepče, 2010.

- Statistička ocjena kvaliteta betona po partiji ugrađenoj u periodu 31.7.-31.8.2010. godine u objekat cinčaone Rudnika Doboj, “NBI ĆURIĆ” d.o.o. Žepče, 2010.

- Kontrola proizvodne sposobnosti fabrike betona, kontrola proizvodnje u fabrikama betona za beton kategorije B II; Kontrola u toku proizvodnje pragova; Kontrola gotovog proizvoda - armiranobetonskog praga; Statistička obrada rezultata ispitivanja čvrstoće betonskih uzoraka iz proizvodnje - karakteristična čvrstoća, “PROMINVEST” d.o.o. Konjic, 2010.

- Završna ocjena kvaliteta betona iz proizvodnog pogona "INŽINJERING 1" d.o.o. Jelah za fabriku betona i po partijama, ugrađenim u montažnu konstrukciju skladišnog objekta „UNITEHNA“ d.o.o. Laktaši, konstrukciju proizvodno-skladišnog objekta u Osečini (R Srbija), 2010.

- Ispitivanje pritisne čvrstoće i otpornosti na dejstvo mraza betonskih tegova proizvod firme “Menadžer” d.o.o. Lukavac, namijenjenih za zatezanje žičanih pletiva na kosinama, D.O.O. “MENADŽER” Lukavac, 2010

- Ispitivanje separisanog prirodnog kamenog agregata iz nalazišta “Diva” Grabovica za sa ocjenom podobnosti za upotrebu pri proizvodnji betona i asfalta, "PROMINVEST" d.o.o. Konjic, 2010.

- Inženjersko-geološka i geomehanička istraživanja terena za potrebe rekonstrukcije dijela regionalnog puta R-456 Priboj – Sapna, dionica: Here (ratni put za Teočak) - Rastošnica (kraj asfalta), DIREKCIJA CESTA Tuzla, 2009.

- Ispitivanje mrazootpornosti betona MB 30, M-200, GP “PUT” d.d. Sarajevo, 2009.

- Ispitivanje probnim opterećenjem novoizgrađenog armirano-betonskog mosta sa prednapregnutim glavnim nosačima preko rijeke Oskove u Živinicama, na regionalnom putnom pravcu R-455a Živinice – Svatovac, „JUMBAP-198“ d.o.o. Živinice, 2009.

- Ispitivanje komponenti za beton i proračun recepture za spravljanje betona od agregata: “AUTOKOMERC” AD Doboj, “BOS-KOM, d.o.o. Gračanica, “INGRAM, d.d. Srebrenik, “GRAĐ-PROMET, d.o.o. Doboj, “DIJAMANT, d.o.o. Doboj, 2009.

- Završna ocjena kvaliteta betona iz proizvodnog pogona G.M.T. KONSTRUKCIJE" d.o.o. Gračanica za fabriku betona i po partijama, ugrađenim u montažnu konstrukciju objekata: pumpna i filterska stanica u okviru kompleksa „BOLJE SESTRE“, Skadarsko jezero, „MPP JEDINSTVO“ AD Užice, poslovni u Laktašima firme „BONI LUX“ d.o.o. Bijeljina, proizvodno-poslovni u Mahovljanima, proizvodni „KALDERA COMPANY“ d.o.o. Laktaši, mljekara u Laktašima, INVESTITOR: „Mljekara“ A.D. Banja Luka, skladišni u Bijeljini firme „VOKEL“ d.o.o. Posušje, prodajno-izložbeni „MITRAŠEVIĆ“ d.o.o. Brčko, poslovni firme „GAFRO KOMERC“ d.o.o. Brčko, prodajni „ZANAT DESING“d.d. Brčko, poslovni „GORANOVIĆ“ u Nikšiću, skladišni u Laktašima, firme „ORBITKO“ d.o.o. Trebinje, prodajni u Bijeljini, firme „K&DATA“ d.o.o. Srajevo, 2009.

- Geomehanička ispitivanja stabilnosti i nosivosti temelja BBC turbine energane u krugu „GLOBAL ISPAT“ – Koksna industija d.o.o. Lukavac, „GLOBAL ISPAT“ - Koksna industrija d.o.o. Lukavac, 2009.

- Geomehanička ispitivanja tla na lokaciji objekta energane u krugu „GLOBAL ISPAT“ – Koksna industija d.o.o. Lukavac, „GLOBAL ISPAT“ - Koksna industrija d.o.o. Lukavac, 2009.

- Statičko i dinamičko ispitivanje mosta na rijeci Gradašnici, općina Gradačac, Direkcija cesta TK-a, 2009.

- Ispitivanje armiranobetonskih nogara tip UBN-2 (Mx/My = 2000/1000 daNm), urađenih u pogonu “TEHNO-BETON” d.o.o. Gračanica, 2009.

- Ispitivanje armiranobetonskih stubova za niskonaponsku mrežu i dalekovode, “KONSTRUKTOR NERETVA” d.o.o. Čapljina, 2009.

- Nalaz o oštećenjima stambenih prostorija u vlasništvu gđe. Nermine Rašidović, u ulici Treće tuzlanske brigade, br. 52 u Tuzli, 2009.

- Geomehanička ispitivanja nabušenog materijala – kamena, iz temelja “Rimskog” mosta u Plandištu, sa određivanjem parametara prema programu istražnih radova za objekat prirodnu graditeljsku cjelinu lokacije mosta, GEO ETA d.o.o. Sarajevo, 2009.

- Ispitivanje armiranobetonskog željeza ČBR 400/500,  20 mm, ČBR 400/500,  16 mm, "MENADŽER" d.o.o. Lukavac, Poljice, 2009.

- Receptura za pripremu mješavine bitumeniziranog nosivog sloja asfalta AB 11 od eruptivnog kamena, "INVEST-GRADNJA" d.o.o. Zvornik, 2009.

- Receptura za pripremu mješavine bitumeniziranog nosivog sloja asfalta AB 11, BNS 22, BNS 32 i BNHS 16, INVEST-GRADNJA" d.o.o. Zvornik, 2009.

- Ispitivanje mrazootpornosti betona MB30, spravljenog prema recepturi Instituta GIT d.o.o. Tuzla, a koji će se ugrađivati u svodove SV1 i SV2 pri sanaciji brane „Modrac“ u Lukavcu, “REWEUS” d.o.o. Lukavac, 2009.

- Kompletna hemijska i fizičko-mehanička ispitivanja dostavljenih uzoraka

riječnog i pranog pijeska i hemijska analiza i reaktivnost kreča, „XELLA BH“.d.o.o. Tuzla, 2009.

- Ispitivanje armiranobetonskih nogara tip UBN-2 (Mx/My = 2000/1000 daNm), urađenih u pogonu“TEHNA” d.o.o. Gračanica, 2009.

- Kontrola nosivosti i utvrđivanje kvaliteta materijala ugrađenih u konstrukciju armiranobetonskog potpornog zida koji se nalazi na kč 814/1 i 818/1 u Čeliću, Općina Čelić, BiH, 2009.

- Geomehaničko ispitivanje tla na lokaciji individualnog stambenog objekta i armiranobetonskog potpornog zida koji se nalazi na kč 814/1 i 818/1 u Čeliću, Općina Čelić, BiH, 2009.

- Ispitivanje pritisne čvrstoće i otpornosti na dejstvo mraza betonskih tegova proizvod firme “Menadžer” d.o.o. Lukavac, namijenjenih za zatezanje žičanih pletiva na kosinama puteva, D.O.O. “MENADŽER” Lukavac, 2009.

- Završna ocjena kvaliteta betona ugrađenog u konstrukciju poslovno-stambenog objekta SP-21 u Orašju, Ministarstvo branitelja Županije posavske, Orašje, 2009.

- Završna ocjena kvaliteta betona iz proizvdnog pogona "REWEUS" za fabriku betona i po partijama ugrađenim u objekat 403.1- rotaciona peć, koja je izgrađena u okviru proširenja i modernizacije Fabrike cementa Lukavac SA PROJEKTOM BETONA, FABRIKA CEMENTA d.o.o. Lukavac, 2009.

- Završna ocjena kvaliteta betona iz proizvdnog pogona "REWEUS" za fabriku betona i po partijama ugrađenim u objekat 408.1- otprašivanje linije peći i mlina sirovinskog brašna, koji je izgrađen u okviru proširenja i modernizacije Fabrike cementa Lukavac SA PROJEKTOM BETONA, FABRIKA CEMENTA d.o.o. Lukavac, 2009.

- Završna ocjena kvaliteta betona iz proizvdnog pogona "REWEUS" za fabriku betona i po partijama ugrađenim u objekat 404.1- hlađenje klinkera, koji je izgrađen u okviru proširenja i modernizacije Fabrike cementa Lukavac SA PROJEKTOM BETONA, FABRIKA CEMENTA d.o.o. Lukavac, 2009.

- Završna ocjena kvaliteta betona iz proizvdnog pogona "REWEUS" za fabriku betona i po partijama ugrađenim u objekat 306.1- silos za homogenizaciju, koji je izgrađen u okviru proširenja i modernizacije Fabrike cementa Lukavac SA PROJEKTOM BETONA, FABRIKA CEMENTA d.o.o. Lukavac, 2009.

- Završna ocjena kvaliteta betona iz proizvdnog pogona "REWEUS" za fabriku betona i po partijama ugrađenim u objekat 402.1 – izmjenjivač topline koji je izgrađen u okviru proširenja i modernizacije Fabrike cementa Lukavac, FABRIKA CEMENTA d.o.o. Lukavac, 2009.

- Završna ocjena kvaliteta betona iz proizvdnog pogona "REWEUS" za fabriku betona i po partijama ugrađenim u objekat 304.1- mlin za sirovinsko brašno koji je izgrađen u okviru proširenja i modernizacije Fabrike cementa Lukavac, FABRIKA CEMENTA d.o.o. Lukavac, 2009.

- Ispitivanje armiranobetonskih nogara tip UBN-2 (Mx/My = 2000/1000 daNm), urađenih u pogonu “TEHNO-BETON” d.o.o. Gračanica, 2009.

- Ispitivanje armiranobetonskih stubova za niskonaponsku mrežu i dalekovode, “KONSTRUKTOR NERETVA” d.o.o. Čapljina, 2009.

- Nalaz o oštećenjima stambenih prostorija u vlasništvu gđe. Nermine Rašidović, u ulici Treće tuzlanske brigade, br. 52 u Tuzli, 2009

- Geomehanička ispitivanja nabušenog materijala – kamena, iz temelja “Rimskog” mosta u Plandištu, sa određivanjem parametara prema programu istražnih radova za objekat prirodnu graditeljsku cjelinu lokacije mosta, GEO ETA d.o.o. Sarajevo, 2009.

- Ispitivanje armiranobetonskog željeza ČBR 400/500,  20 mm, ČBR 400/500,  16 mm, "MENADŽER" d.o.o. Lukavac, Poljice, 2009.

- Receptura za pripremu mješavine bitumeniziranog nosivog sloja asfalta AB 11 od eruptivnog kamena, "INVEST-GRADNJA" d.o.o. Zvornik, 2009.

- Receptura za pripremu mješavine bitumeniziranog nosivog sloja asfalta AB 11, BNS 22, BNS 32 i BNHS 16, INVEST-GRADNJA" d.o.o. Zvornik, 2009.

- Ispitivanje mrazootpornosti betona MB30, spravljenog prema recepturi Instituta GIT d.o.o. Tuzla, a koji će se ugrađivati u svodove SV1 i SV2 pri sanaciji brane „Modrac“ u Lukavcu, “REWEUS” d.o.o. Lukavac, 2009.

- Kompletna hemijska i fizičko-mehanička ispitivanja dostavljenih uzoraka riječnog i pranog pijeska i hemijska analiza i reaktivnost kreča, „XELLA BH“.d.o.o. Tuzla, 2009.

- Ispitivanje armiranobetonskih nogara tip UBN-2 (Mx/My = 2000/1000 daNm), urađenih u pogonu“TEHNA” d.o.o. Gračanica, 2009.

- Projekat betona za objekat 402.1 – Izmjenjivač topline, FABRIKA CEMENTA d.o.o. Lukavac, 2008.

- Završna ocjena kvaliteta betona iz proizvodnog pogona G.M.T. KONSTRUKCIJE" d.o.o. Gračanica za fabriku betona i po partijama, ugrađenim u montažnu konstrukciju objekata: garaža firme „GP GRADNJA“ AD Mrkonjić Grad, garaža firme „MARVEL“d.o.o. Istočno Sarajevo, objekta autosalona u Podgorici, INVESTITOR: „ALLIANCA“ d.o.o. Podgorica, skladišnog firme „RAPIĆ“ d.o.o. Gradiška, prodajnog firme „IMPRO“ A.D. Prijedor, hladnjače firme „FRUIT ECO“Gradiška u Laktašima, tržmog centra GP KRAJINA” Banja Luka, poslovnog „SARAJEVSKI KISELJAK“ d.o.o. Kiseljak u Banja Luci, tržnog centra Istočno Sarajevo, skladišnog firme „KOMERC KEKA“ d.o.o. Bar, Crna Gora, objekta Univerziteta u Bijeljini, INVESTITOR: „SINERGIJA“ Bijeljina, prodajnog „FIS“ d.o.o. Vitez u Bijeljini, skladišnog firme „FERTIL“d.o.o. Bačka Palanka, sportske dvorane Univerzitetskog centra u Banja Luci, „PEVEC“ Banja Luka, prodajnog firme „N.B.S.-Gruop“d.o.o. Šamac u Prnjavoru, skladišno-proizvodnog firme„DODING“ Podgorica, nadstrešnice u „FARMLAND“-u Nova Topola, skladišnog i energetskog objekta u Laktašima, INVESTITOR: „SIMA TRADE LTD“ d.o.o. Banja Luka, servisno-prodajni “TRN”– Laktaši, „OMEGA PROFEKS“ Loznica, skladišnog objekta u Doboju, INVESTITOR: STR samoposluga “Đurić” Dobo, proizvodno-skladišni „MALAGIĆ-DIVANI“ d.o.o. Brčko, distributivni u Šimanovcima, proizvodno-prodajni “MASLIĆ RADOVAN” Crkvine, Šamac „PERUTNINA PTUJ“ d.o.o. Beograd, proizvodni „INTERCELL“ Šabac, nadstrešnica u Istočnom Sarajevu, investitor „PRIJEDOR PUTEVI“ Prijedor, “TRŽNI CENTAR” Kragujevac, “SIMA TRADE” Laktaši, prodajni “DIS” Jagodina, Krnjevo, poslovnog “MARINKOVIĆ KOMERC” Banja Luka, “VALY 3” Loznica, “DOBOJINVEST” Doboj, “INTERSPEED SHOPING CENTAR” Preševo, “UNIS” Derventa, proizvodni Fabrike akumulatora u Somboru, servisna radionica “ MATIJEVIĆ“ Novi Sad, „MULTICON INŽENJERING“ Inđija, 2008.

- Istražni radovi na lokaciji brane Snježnica za potrebe „Elektrodistribucije“ Tuzla, JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, 2008.

- Ispitivanje komponenti za beton i proračun receptura za spravljanje betona MB 30 sa četiri frakcije agregata i sa dodatkom cementola “FM/BV 514”, “REOMAC” i“GLENIUM ACE 48” za poboljšanje bubrenja betona, koji će se ugrađivati u kontrafore brane na jezeru Modrac, "REWEUS" d.o.o. Lukavac, 2008.

- Statistička obrada rezultata ispitivanja betona MB 30 putem betonskih kocki, proizvedenog u fabrici betona firme "PLOSKO" d.o.o. Osječani, Doboj, za period od 24.01.2008. – 01.6.2008. godine, "PLOSKO" d.o.o. Osječani, Doboj, 2008.

- Ispitivanje zbijenosti podloge za objekat radiološke klinike na Gradini, Tuzla, lamela B, „GIPROM“ d.o.o. Tuzla, 2008.

- Završna ocjena kvaliteta betona iz proizvdnog pogona “REWEUS” d.o.o. Lukavac za fabriku betona i po partijama ugrađenim u objekat 302.1 –silosi, doziranje i transport do mlina za sirovinsko brašno izgrađenog u okviru proširenja i modernizacije Fabrike cementa u Lukavcu, Fabrika cementa Lukavac, 2008.

- Završne ocjene kvaliteta betona iz proizvodnog pogona "INŽINJERING 1“ d.o.o. Jelah za fabriku betona i po partijama, ugrađenim u montažnu konstrukciju objekata I, II i III „METALCENTAR“ d.o.o. Vojka, “INŽINJERING 1” d.o.o. Jelah, proizvodni “INTEGRAL INŽENJERING” Banja Luka, 2008.

- Ispitivanje armiranobetonskih stubova za niskonaponsku mrežu i dalekovode, “KONSTRUKTOR NERETVA” d.o.o. Čapljina, 2008.

- Osnovno ispitivanje proizvodne sposobnosti tvornice betona "GRADMONT" d.o.o. Gradačac, 2008.

- Ispitivanje mrazootpornosti betona MB 30 spravljenog po recepturi Instituta GIT d.o.o. Tuzla, koji će se ugrađivati u temelje svodova br. 1 i 2 i temelje konzola na kontraforima0, 1 i 2 prilikom sanacije brane „Modrac“ u Lukavcu, “REWEUS” d.o.o. Lukavac, 2008.

- Prethodno ispitivanje mrazootpornosti betona MB30, spravljenog po recepturi Instituta GIT d.o.o. Tuzla, a koji će se ugrađivati u konzole na kontraforima 0, 1 i 2 pri sanaciji brane „Modrac“ u Lukavcu, “REWEUS” d.o.o. Lukavac, 2008.

- Ispitivanje armiranobetonskog željeza ČBR 400/500,  25 i  28 mm, "MENADŽER" d.o.o. Lukavac, Poljice, 2008.

- Stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem radova na rehabilitaciji i sanaciji kolovoza na regionalnom putu R-460 ulaz u Gračanicu iz pravca M-4 L = 1000 m, DIREKCIJA CESTA TK Tuzla, 2008.

- Ispitivanje armiranobetonskog željeza ČBR 400/500,  14 mm, "MENADŽER" d.o.o. Lukavac, Poljice, 2008.

- Ispitivanje čvrstoće na pritisak betona ugrađenog u konstruktivne elemente (temelji, sokla, stubovi, ploče i grede) objekta motela “MLIN” na Ljubačama kod Tuzle, Tasim Kučević, Ljubače, kod Tuzle, 2008.

- Ispitivanje mrazootpornosti betona MB 35, M150, “BALEGEM” d.o.o. Gradačac, 2008.


U Institutu GIT d.o.o. Tuzla ispitao je veliki broj građevinskih materijala i konstrukcija dajući pri tome uvijek preporuke šta treba učiniti da se eventualni problemi u proizvodnji prevaziđu, odnosno, koje postupke treba preduzeti da se objekti dovedu u funkcionalno i pouzdano stanje. Navodimo samo neka od ispitivanja, pri kojima je bio vođa tima.

- Naknadno ispitivanje betona ugrađenog u konstruktivne elemente (temeljna ploča i zidovi) objekta “B”, line C radioterapije – radiologije u Tuzli, “GIPROM” Tuzla, 2008.


- Utvrđivanje postojećeg stanja nosive konstrukcije stambeno-poslovnog objekta u Ulici neznanih junaka br.5, Bijeljina, 2008.


- Ispitivanje mrazootpornosti betona: MB 45 M-150; MB 40 M-150; MB 40 M-100; MB 35 M-150; MB 35 M-100; MB 30 M-150 i MB 50 M-150 koji se proizvode na betonskoj bazi “Bišće” u Mostaru i ugrađuju u betonske prefabrikate i razne objekte, HP “INVESTING” d.o.o. Mostar, 2008.


- Ispitivanje materijala ugrađenih u konstruktivne elemente (temelji, zidovi, serklaži, grede, stropovi i stepenište) objekta „B“- muški paviljon u sklopu „Behrambegove medrese“ u Tuzli, radi ocjene mogućnosti nadogradnje jedne etaže, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Muftijstvo tuzlansko, Tuzla, 2008.


- Završna ocjena kvaliteta betona iz proizvdnog pogona “BREST” d.o.o. Bijeljina za fabriku betona i po partijama, ugrađenim u montažnu konstrukciju poslovno-stambenog objekta u Ulici neznanih junaka u Bijeljini, 2008.


- Ispitivanje komponenti za beton i proračun receptura za spravljanje betona MB 40 sa tri frakcije, AD "AUTOKOMERC" Doboj, 2008.


- Ispitivanje komponenti za beton i proračun receptura za spravljanje betona za potrebe različitih građevinskih firmi ("TEHNA" d.o.o. Gračanica, “DŽUNGLA”, d.o.o. Doboj, “INŽINJERING 1” –d.o.o. Jelah
- Projekat betona za objekt 302.1 – silosi, doziranje i transport do mlina za sirovinsko brašno koji se gradi u okviru proširenja Fabrike cementa Lukavac, 2008.


- Ispitivanje pritisne čvrstoće i otpornosti na dejstvo mraza betonskih tegova proizvod firme “Menadžer” d.o.o. Lukavac, namijenjenih za zatezanje žičanih pletiva na kosinama puteva, D.O.O. “MENADŽER” LUKAVAC, 2007.


- Ispitivanje otpornosti betona MB 60 na dejstvo mraza u trajanju 150 ciklusa, proizvedenog u Fabrici betona “G.M.T. PREFABRIKACIJ” d.o.o. Gračanica i ugrađenog u šuplje ploče PPS 200 za objekat garaža “DELTA-SITY” Beograd, 2007.


- Ispitivanje mrazootpornosti betona MB 40/3fr., M-150 koji se proizvodi u pogonu “Bišće” – Opine, HP “INVESTING” d.o.o. Mostar i ugrađuje u betonske prefabrikovane elemente (betonski koševi za gabione, ivičnjaci, elementi za popločavanje i sl.), HP “INVESTING” d.o.o. Mostar, 2007.


- Geomehanička i inženjersko-geološka ispitivanja terena za potrebe izrade Glavnog projekta za izvođenje rekonstrukcije regionalnog puta R-456 Sapna – Priboj, dionica Sapna – Goduš, L = 3.500 m, DIREKCIJA CESTA TUZLA, 2007.


- Statistička obrada rezultata ispitivanja betona MB 30 putem betonskih kocki, proizvedenog u fabrici betona “GRAĐ-PROMET” Doboj u periodu od 20.11.2006. do 20.02.2007. godine


- Ispitivanje probnim opterećenjem novoizgrađenog armiranobetonskog mosta preko rijeke Janje, na putu Tuzla – Priboj – Teočak, dionica Priboj – Teočak, «IZGRADNJA» d.o.o. Teočak, 2007.


- Probno ispitivanje na statičko i dinamičko opterećenje novoizgrađenog spregnutog mosta preko rijeke Oskove u Živinicama, na regionalnom putnom pravcu R-455a, Živinice – Svatovac, DIREKCIJA CESTA TUZLANSKOG KANTONA, 2007.


- Kontrola nosivosti temeljne stope krečne peċi br.3 za opterećenje od nove krečne peći u Fabrici sode Lukavac, SISECAM SODA Lukavac d.o.o., 2006.


- Naknadno utvrđivanje čvrstoće betona na pritisak, ugrađenog u treću etažu (potkrovlje) nadograđenog stambenog objekta u Ulici Zaima Imamovića u Goraždu, “GORAŽDE STAN” d.o.o. Goražde, 2006.


- Završne ocjene kvaliteta betona za fabriku betona i po partijama ugrađenim u objekte za potrebe različitih građevinskih firmi (“GMT PREFABRIKACIJA” doo Gračanica, “ŠIRBEGOVIĆ” d.o.o. Gračanica, “TEHNA” d.o.o. Gračanica, “INŽINJERING 1”” d.o.o. Jelah, “SPAT” d.o.o. Tuzla, “TEHNOBETON” doo Gračanica, “BOSING-CO” d.o.o. Gradačac


- Statistička obrada rezultata ispitivanja betona MB 30 putem betonskih kocki, proizvedenog u fabrici betona “PLOSKO” Osječani, 2007.


- Ispitivanje stabilnosti postojeće konstrukcije zgrade Vlade Brčko Distrikta BiH na mjestu dogradnje lifta, Vlada Brčko Distrikta BiH, 2007.


- Naknadno utvrđivanje čvrstoće betona na pritisak, ugrađenog u treću etažu (potkrovlje) nadograđenog stambenog objekta u Ulici Zaima Imamovića u Goraždu, “GORAŽDE STAN” d.o.o. Goražde, 2006.


- Ispitivanje materijala koji će se ugrađivati prilikom sanacije objekta “Ferhadija” u Banja Luci, Medžlis Islamske zajednice Banja Luka, 2006.


- Ispitivanje i kontrola betona, komponenti za beton i armature tokom građenja gradskog stadiona u Brčko DC BiH, I. faza – zapadne tribine, Vlada Brčko DC, Odjeljenje za javne poslove, 2006.

- Ispitivanje čvrstoće na pritisak betona i ferbetona ugrađenog u podnu ploču objekta hale “FERHEM” Lukavac, “KONLES” d.o.o. Lukavac, 2006.


- Ispitivanje kamenih ploča i vezivnog materijala sa lokaliteta Visočica, Fondacija “Arheološki park – Bosanska piramida Sunca”, 2006.


- Tehnološkm ispitivanje krečnjaka iz ležišta Krkojevci sa ocjenom primjenljivosti, “SPLONUM– STYROMAL” d.o.o. Sanski Most, 2006.


- Ispitivanje probnim opterećenjem novoizgrađenog armiranobetonskog mosta broj 4 preko rijeke Sapne u Sapni, na novom putu Kalesija – Sapna, dionica Munjača-Sapna, Direkcija za ceste Tuzla, 2006.


- Plan kontrole kvaliteta materijala koji se ugrađuje pri izgradnji objekta “TELEKOM R SRPSKE” u Banja Luci u Ulici Mladena Stojanovića, Zavod za izgradnju AD Banja Luka, 2006.


- Ispitivanju betonskog željeza za objekat gradskog stadiona, zapadna tribina – I. faza, Vlada Brčko DC, 2006.


- Nadzor nad izgradnjom gradskog stadiona – zapadne tribine, faza I. u Brčkom, Vlada Brčko distrikta BiH, 2006.


- Utvrđivanje statičke stabilnosti i upotrebljivosti postojeće nosive konstrukcije skladišnih objekata LB1-LB6 u JP „LUKA“ Brčko, Vlada Brčko Distrikta BiH, 2006.


- Utvrđivanje pritisne čvrstoće betona ugrađenog u postojeći temelj krečne peći br. 3 u krugu Fabrike sode Lukavac, ’’SISECAM SODA LUKAVAC’’ D.O.O. LUKAVAC, 2006.


- Elaborat o probnom ispitivanju novoizgrađenog armiranobetonskog mosta broj 4 preko rijeke Sapne u Sapni, na novom putu Kalesija – Sapna, dionica Munjača-Sapna, Direkcija za ceste Tuzla, 2006.


- Utvrđivanje postojećeg stanja nosive konstrukcije objekta “Doma kulture” u Kozarskoj Dubici, AD „SLOGA“ Kozarska Dubica, 2006.


- Ispitivanje uzoraka opeke i kamena iz objekta vijećnice u Brčkom, DOO “GEORAD” Tuzla, 2005.


- Utvrđivanju postojećeg stanja nosive konstrukcije rimokatoličke crkve Ulice, Brčko Distrikt BiH, Župni ured Rimokatoličke crkve Ulice Brčko Distrikt BiH, 2005.


- Utvrđivanje kvaliteta betona MB 40 ugrađenog na području Mostara kojeg su proizvele i ugradile firme “PROMINVEST” Konjic i HP “INVESTING” Mostar u periodu 01.11.2004. do 15.12.2004., Tvornica cementa Kakanj, 2005.


- Ispitivanje kamena iz zidova i minareta i maltera iz zida Poljske džamije u Tuzli, Medžlis islamske zajednice u Tuzli, 2005.


- Ispitivanje mrazootpornosti betona ugrađenog u potporni zid “MODRAN”, “GRAĐ-PROMET” Doboj, 2005.


- Završna ocjena kvaliteta betona iz fabrike betona i po partijama ugrađenim u okviru modernizacije Fabrici cementa Lukavac u objekat 506.1 – mlin cementa, zatim u objekat 504.1 – silos za pepeo i 604.1 – omotaonica i linija paletiziranja 2005.


- Utvrđivanju kvaliteta betona u konstruktivnim elementima stambeno-poslovnog objekta “07” sekcija “B” u Velešićima, “BOSNA” Stambena zadruga Sarajevo, 2005.


- Ispitivanje probnim opterećenjem konstrukcije mosta na putu Vozuća-Kalajši, općina Zavidovići, “KONEXPORT” d.o.o. Sarajevo, 2004.


- Plan kontrole svih materijala koji se ugrađuju pri izvođenju radova na restauraciji kula TARA i HALEBIJA i pratećih objekata uz “Stari most” u Mostaru, “GRAĐEVINAR FAJIĆ” d.o.o. Mostar i “KARA-DRVO” d.o.o. Kiseljak, 2004.


- Kontrolna ispitivanja kvaliteta svih materijala koji se ugrađuju pri restauraciji kula TARA i HALEBIJA u Mostaru, “GRAĐEVINAR FAJIĆ” d.o.o. Mostar i “KARA-DRVO” d.o.o. Kiseljak, 2004.


- Ispitivanje drveta - smrče koje će se koristi za izradu i ugradnju unutrašnje stolarije pri restauraciji i rekonstrukciji zgrade HKD “Napredak” u Mostaru, “GRAĐEVINAR FAJIĆ” d.o.o. Mostar, 2004.


- Ispitivanje pritisne čvrstoće probnih betonskih tijela za objekte: pumpna stanica, rezervoar, prateća infrastruktura (zaseok Redžići – opština Teslić), “Multitehinženjering” Zenica, 2004.


- Ispitivanje predizolovanih spojnih cijevi “Termopur”, proizvod AD “Hemoprodukt” – Hemijska industrija Doboj, AD “HEMOPRODUKT” Doboj, 2004.


- Projekat betona koji se ugrađuje u objekte u okviru proširenja i modernizacije Fabrike cementa u Lukavcu, PSP ENGINERING a.s. Kojetínská 71, 750 53 Pŕerov; NIP: 60792078 - Czech Republic, 2004.


- Ispitivanje probnim opterećenjem (JUS U.M1.046) armiranobetonske konstrukcije kojom je natkrivena rijeka Jala (most) na lokaciji tržnog centra “Merkator” u Tuzli, DOO “TEHNA” Gračanica – Građevinsko-trgovinsko društvo, 2004.


- Ispitivanje dostavljenih uzoraka oblikovanih vatrostalnih blokova (šamotne opeke), starih 30 godina, sa ocjenom podobnosti njihove upotrebe kao vatrostalne obloge, DOO “Global-ispat” – Koksna industrija Lukavac, 2004.


- Ispitivanje oslanjanja rešetke na objektu remontne radionice, na lokaciji Šićki Brod, koja se adaptira u hipermarket,. sa zaključcima i prijedlozima, DOO “Tehnograd – Građevinska mehanizacija i transport” Tuzla, 2004.


- Ispitivanje i analize uzroka pucanja stakla proizvod “Drina plast” Tuzla kojeg je firma d.o.o. “ALUTEK” ugradila u zgradu u Ulici Marije Macan u Lukavcu, “DRINA PLAST” Tuzla, 2004.


- Elaborat o uticaju proizvodnje DOO “BETON-COMPANY” na otpadne vode i okolinu, “BETON-COMPANY” DOO Dubrave, 2004.


- Kontrolna ispitivanja komponenti za beton i ocjena postignute marke betona ugrađenog pri modernizaciji objekta Fabrike cementa u Lukavcu, Kamenolom “Alas Bosna” Lukavac, Kamenolom “ALAS BOSNA” Tuzla, 2003.


- Ekspertni pregled Ajfelovog mosta u Sarajevu sa zaključcima i prijedlozima sanacije, Gradska uprava grada Srajeva, 2003.


- Utvrđivanje stanja armiranobetonskih i čeličnih konstruktivnih elemenata pogona tri i 3A u Fabrici soli Tuzla, 2003.


- Plan i obim kontrole kvaliteta betona prilikom izgradnje nove fabrike cementa u Lukavcu, 2003.


- Pregled izvedene termičke i akustične izolacije u poslovnom objektu vlasništvo Željka Arnautovića, Džafer-mahala 49 Tuzla, 2003.


- Završna ocjena kvaliteta betona ugrađenog u objekat mlina za ugalj, d.o.o. Fabrika cementa Lukavac, 2003.


- Pregled objekta i ispitivanju fizičko-mehaničkih svojstava materijala ugrađenih u nosivu konstrukciju objekta “Kino centar” Tuzla, sa zaključcima i prijedlozima, JP Direkcija za obnovu i izgradnju Tuzla, 2003.


- Pregled objekta u ulici Tuzlanskog odreda br. 3, zgrada “S-1” u dijelu kotlovnice u Živinicama, sa zaključcima i prijedlozima, Direkcija za prostorno uređenje, izgradnju, obnovu i poduzetništvo Živinice, 2002.


- Ispitivanje stanja armiranobetonskih i čeličnih konstruktivnih elemenata pogona šest u Fabrici soli Tuzla, 2002.


- Ispitivanje kvaliteta hemijskog dodatka za beton “LIQUOL BV 18” – plastifikator sa laganim usporavanjem, WOERMANN BETON GmbH & Co. K6, Darmstadt, 2002.


- Pregled i utvrđivanje kvaliteta betona u konstruktivnim elementima pogona pet Fabrike soli u Tuzli, 2002.


- Ispitivanje kvaliteta hemijskih dodataka za beton: Woerment FM 21/BV21; FM 28/BV 28; FM 514/BV 514- - superplastifikatori i plastifikatori – aditivi za armirani i prednapregnuti beton, WOERMANN BETON GmbH & Co. K6, Darmstadt, 2002.


- Ispitivanje mogućnosti primjene halde iz GIP "SRETNO" Breza u proizvodnji maltera za zidanje i malterisanje, maltera za injektiranje i maltera za sanaciju oštećenja, GIP "SRETNO" Breza, 1994.


- Pregled i utvrđivanje oštećenja konstruktivnih elemenata mosta za vezu pogona 6 i pogona finalizacije, DD Fabrika soli Tuzla, 1993.


- Program pripreme mješavine pepela, kreča i kamena, ugradnje i kontrole nad dogradnjom opitne dionice na PK Bogutovo Selo u Ugljeviku, 1986.


- Ispitivanja kompozitnih materijala od lapora, elektrofiltarskog pepela, halde, šljunka iz rijeke Bosne, rizle i granulisanog šljunka iz okoline Tuzle, JP AV "VISOKO", 1995.


- Prethodna ispitivanja komponenti za beton i proračun receptura za MB 35 od prirodne mješavine drobljenog agregata sa lokaliteta Vijenac kod Lukavca, Fabrika sode Lukavac, 1995.


- Ispitivanje mogućnosti primjene halde iz GIP "SRETNO" Breza u proizvodnji maltera za zidanje i malterisanje, maltera za injektiranje i maltera za sanaciju oštećenja, GIP "SRETNO" Breza, 1995.


- Pregled i utvrđivanju oštećenja konstruktivnih elemenata mosta za vezu pogona 6 i pogona finalizacije, DD Fabrika soli Tuzla, 1993.


- Kontrola mehaničkih i hemijskih otpornosti materijala ugrađenih u armiranobetonsku konstrukciju pogona 6 u Fabrici soli Tuzla, Fabrika soli Tuzla, 1992.


- Ispitivanje fizičko-mehaničkih, hemijskih i mineraloško-petrografskih osobina kamena sa lokaliteta Kugin potok kod Bugojna, GP "JUAD" Bugojno, 1991.


- Ispitivanje stanja i oštećenosti objekta škole "16. muslimanske brigade" u Pascima, 1990.


- Ispitivanje nosive konstrukcije tribina u sportskoj hali u Ugljeviku, "GRAĐENJE" Ugljevik, 1990.


- Ispitivanje mosta nadvožnjaka iznad pruge Tuzla-Zvornik u KM 5+996,25 i KM 0+276 puta, DP "GRAĐEVINAR" Gračanica, 1990.


- Utvrđivanje kvaliteta betona ugrađenog u objekte "Tuzla-transporta" i zgrade "Interšped" u Tuzli, GP "BOSNA" Gradačac, 1990.


- Ispitivanju kvaliteta materijala u konstrukciji od betona u pogonu 4 Fabrike soli, 1990.


- Ispitivanje mosta preko rijeke Tešanjke ispod ušća Raduške rijeke u Tešnju, "UNIVERZAL" Tešanj, 1990.


- Prethodna ispitivanja komponenti za beton i proračun receptura za spravljanje betona od agregata iz nalazišta Bosanski Šamac, GRO "GRADNJA" Srebrenik, 1989.


- Ispitivanju nosive čelične konstrukcije u pogonu 5 Fabrike soli Tuzla, 1989.


- Ispitivanje kvaliteta materijala i konstrukcije u pogonu 8 Fabrike soli Tuzla, 1989.


- Prethodna ispitivanja komponenti za beton i proračun receptura za spravljanje betona od agregata iz nalazišta Sremska Rača, "TEHNOGRAD" Tuzla, 1989.


- Prethodna ispitivanja dodataka za beton cementola "MAKOL B", proizvod "MAGLIĆ" Foča, 1989.


- Ispitivanje čeličnog željeznog mosta na 1+89 km industrijskog kolosijeka Kreka Nova – Banovići, Rudnici lignita "KREKA", 1989.


- Ispitivanje betona i krovne čelične konstrukcije zahvaćenih havarijom u objektu kotlovnice Fabrike šećera u Bijeljini, UPI Fabrika šećera Bijeljina, 1989.


- Ispitivanje mosta preko pruge Brčko-Banovići u km 112+282 u mjestu Dobrnja-Jug, Rudnici lignita "KREKA" Tuzla, 1989.


- Istraživanje podobnosti agregata iz Posušja, izrada optimalne granulometrijske krive i određivanje recepture za proizvodnju betonskog crijepa, "UKRAS-KAMEN" Posušje, 1989.


- Prethodna ispitivanja komponenti za beton i proračun receptura za spravljanje betona od prirodnog mineralnog agregata iz rijeke Drine, nalazište Tršić i cementa PC 30p Kakanj za objekat pruge Živinice – Zvornik, ŽGP Sarajevo, OOUR "Gradnja" Zenica, 1989.


- Istraživanje karakteristika lakog termičkog betona na bazi troske iz RMK Zenica, elektrofiltarskog pepela iz TE Tuzla i cementa PC 30 Z 45 Fabrike cementa Lukavac, "SOČKOVAC" Gračanica, 1989.


- Istraživanje mogućnosti iskorištenja u građevinske svrhe frakcije krečnjaka nastale ispod filtera za otprašivanje, "KRIVAJA" Zavidovići, 1989.


- Istraživanje mogućnosti proizvodnje lakih betonskih proizvoda i agregata na bazi tufova iz okoline Zvornika, "NOVI IZVOR" Zvornik, 1989.


- Geomehanička ispitivanja tla uz temelje objekta Narodne biblioteke u Tuzli, Fond za sanaciju i ublažavanje uzroka slijeganja zemljišta u gradu Tuzla, zbog eksploatacije sonog ležišta, 1989.


- Geomehanička ispitivanja temeljnog tla za dogradnju stambenih zgrada 20 i 16 u Ulici Pere Đokića u Maglaju, SIZ za stambeno-komunalne djelatnosti Maglaj, 1988.


- Ispitivanje konstrukcije pogona pet Fabrike soli u Tuzli, 1988.


- Ispitivanje prednapregnutog mosta na Abramovačkoj rijeci na putu Solina-Tetima, "TEHNOGRAD" Tuzla, 1988.


- Preliminarna istraživanja karakteristika lakog termičkog betona od industrijskog prerađenog otpatka - siporeks granula, cementa Fabrike cementa Lukavac i tehnologija ugradnje, "SIPOREX" Tuzla, 1988.


- Geomehanička ispitivanja tla u krugu "Industrije vrenja" Tuzla, 1988.


- Naknadno dokazivanje kvaliteta betona ugrađenog u objekat "ŠIPAD" pri njegovoj sanaciji, "Vranica" Sarajevo, "GRAĐEVINSKA OPERATIVA" Tuzla, 1988.


- Ispitivanje tunelske čelične podgrade "KRIŽEVIĆI 88", "UNIVERZAL" Zvornik, 1988.


- Ispitivanje o kvaliteta betona ugrađenog u objekat pete koksne baterije u Lukavcu, "TEHNOGRAD", VISOKOGRADNJA" Tuzla


- Ispitivanje čvrstoće na smicanje predizolovanih cijevi, proizvod "Hemoprodukt" Doboj, 1988.


- Geomehanička ispitivanja tla ispod temelja objekta "Kuća Čalić" u Tuzli, Fond za sanaciju i ublažavanje uzroka slijeganja zemljišta u gradu Tuzla zbog eksploatacije sonog ležišta, 1987.


- Ispitivanje drumskog mosta preko rijeke Turije na putu Lukavac-Banovići, "TEHNOGRAD" "VISOKOGRADNJA" Tuzla, OOUR "Građenje" Lukavac, 1987.


- Dopunska istraživanja mogućnosti proizvodnje vatrootpornog betona na bazi portland-cementa iz Fabrike cementa Lukavac, "TEHNOGRAD" Tuzla, OOUR "GRAĐENJE" Lukavac, 1987.


- Projektovanje sastava betona za potrebe GRO "RADNIK" Kupres, 1987.


- Istraživanje mogućnosti proizvodnje vatrootpornog betona na bazi portland-cementa iz Fabrike cementa Lukavac, "TEHNOGRAD" Tuzla, 1987.


- Ispitivanje mehaničkih karakteristika opeke, maltera i zidova od opeke u objektu "Bivši grafičar" u Tuzli, RO "PROJEKT" Tuzla, 1987.


- Ispitivanje geomehaničke podobnosti tla za izvođenje kanalizacione mreže na području MZ "Kreka" Ulica 15. majevičke Tuzla, naselje Gornja Krojčica, i Ulice Gine Herman u Tuzli, MZ "Kreka" Tuzla, 1987.


- Geomehanička ispitivanja tla za temeljenje objekata "Sabirni centar za poljoprivredne viškove" i klaonica u Kupresu, GRO "Radnik" Kupres, 1986.


- Ispitivanje prednapregnutog mosta preko rijeke Jale, na transverzali T-8, Slavinovići u Tuzli, km 0+294,15, "TEHNOGRAD" "Visokogradnja", OOUR "Građenje" Tuzla, 1986.


- Geomehanička ispitivanja tla ispod temelja objekta skladišta i pretakališta kiseline u krugu fabrike HAK II, SODA-SO" Tuzla, HAK II, 1986.


- Kontrola kvaliteta izvođenja radova pri izgradnji objekta Hala IV + aneks sa okolnim uređenjem u krugu "Mehanika" u Orašju, "JUGOTURBINA" RO "GRAĐENJE I MONTAŽA" Karlovac, 1986.


- Laboratorijska kontrola materijala za beton na objektu silosi u Kruševcu, "TEHNOGRAD" Tuzla, "GRAĐENJE" Lukavac, RJ Kruševac, 1986.


- Istraživanje mogućnosti primjene kreča iz RO "PLIN" Sarajevo OOUR Lukavac u proizvodnji mase za puteve, "PLIN" Sarajevo, OOUR Lukavac, 1986.


- Istraživanje mogućnosti primjene elektrofiltarskog pepela i šljake termoelektrane Ugljevik za izgradnju pristupnih puteva površinskom kopu Bogutovo Selo u Ugljeviku, Rudnik i termoelektrana Ugljevik, 1985.

b) Projektovanje


Kao odgovorni projektant ili projektant saradnik učestvovao je u izradi sljedećih projekata:

- Glavni projekat za izgradnju nasipa opitne dionice spravljenog po optimalnoj recepturi od materijala: pepeo („crno more“) i otpada („bijelo more“), “SISECAM SODA LUKAVAC” d.o.o. Lukavac, 2011.

- Glavni projekat rekonstrukcije i modernizacije dijela lokalnog puta u Pirkovcima, put za Tociljevac, dužine L=500,00 m, Opština Lopare, 2011.

- Glavni projekat rekonstrukcije i modernizacije dijela lokalnog puta u Brijestu, zaselak Tomići, dužine L =1350,00 m, Opština Lopare, 2011.

- Idejni projekat postrojenja za drobljenje i klasiranje kamena krečnjaka iz kamenoloma „Široke stijene“ u mjestu Crkvice, Općina Zenica – građevinski dio (I. i II. dio), ŽGP- ZENICA“ D.D. Zenica, „INZIO“– Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje Tuzla, 2010.

- Projekat betona za postrojenja za prijem, pripremu i utovar uglja na PK “VRTLIŠTE”, G.T.I.U.D. DEELA d.o.o Kakanj, 2010.

- Glavni projekat rekonstrukcije kraka ulice Stari Brod, L = 180,0, Vlada Brčko DC, 2010.

- Glavni projekat rekonstrukcije ulice prva desno Ulički put, L = 230,0 m, Vlada Brčko DC, 2010.

- Glavni izvedbeni projekat za rekonstrukciju nekategorisanog puta za zaseok Matiće u MZ Vitanovići L=170,0 m, Vlada Brčko DC, 2010.

- Glavni izvedbeni projekat za izgradnju kraka ulice Asima Derviševića, stambeno naselje Kolobara, Vlada Brčko DC, 2010.

- Glavni projekat rekonstrukcije i modernizacije dijela lokalnog puta u selu Veselinovcu od asfaltnog puta Lopare – Tuzla do Jasika, ukupne dužine L = 1.000,00 m, Opština Lopare, 2010.

- Glavni projekta sanacije klizišta I i klizišta II na regionalnom putu R-456 Priboj – Sapna, dionica: Here (ratni put za Teočak) do Rastošnice (kraj asfalta) na ST 0+960,00 km do 1+020,00 km i na ST 1+560,00 do 1+620,00, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja, Direkcija cesta Tuzla, 2009.

- Projekat betona za izvođenje novog mosta na rijeci Oskovi, saobraćajnica i regulacije dijela vodotoka na regionalnoj cest R-455a Živinice – Svatovac, u mjestu Živinice, Zavod za saobraćaj Građevinskog fakulteta Sarajevo, 2009.

- Glavni izvedbeni projekat za izvođenje rekonstrukcije regionalnog puta R-456 Priboj – Sapna, dionica od Hera (ratni put za Teočak) do Rastošnice (kraj asfalta) u dužini L = 2.635,00 m, Direkcija cesta Tuzla, 2009.

- Projekat betona za poslovno-stambeni objekat SP-21 u Orašju, Županija Posavska, Ministarstvo branitelja, Orašje, 2009.

- Glavni projekat rekonstrukcije i modernizacije lokalnog puta kroz naseljeno mjesto Tobut – Trnačko, u ukupnoj dužini od 3.155,00 m, Opština Lopare, 2009.

- Glavni projekat za sanaciju dijela trupa puta regionalne ceste R-460 Gračanica – Bukva na stacionaži 7+150 od magistralne ceste M-4, Direkcija cesta TK Tuzla, 2009.

- Glavni izvedbeni projekat mosta za Travnjake preko rijeke Teke, Vlada Brčko distrikta BiH, 2009.

- Glavni projekat rekonstrukcije regionalnog putnog pravca R-461a: magistralni put M4 – Srebrenik, dionica M4 do mezarja u Donjoj Orahovici, u dužini cca 2700 m, Direkcija cesta Tuzla, 2008.

- Projekat elektroinstalacija za objekat „VELMA” Kolobara, Brčko distrikt BiH, Vlada Brčko distrikta BiH, 2008.

- Projekat za izvođenje rekonstrukcije i adaptacije objekta „VELMA” Kolobara, Brčko distrikt BiH - ARHITEKTONSKI I KONSTRUKTIVNI DIO, Vlada Brčko distrikta BiH, 2008.

- Projekat betona za centrifugirane stubove za elektroenergetske vodove niskonaponskih nadzemnih mreža, “GRUPEX” DD Velika Kladuša, 2008.

- Glavni izvedbeni projekat mosta preko rijeke Brke na cesti Gornji Rahić – Štrepci: KNJIGA 1: Konstruktivni dio projekta; KNJIGA 2: Projekat saobraćajnica i regulacija dijela vodotoka, Vlada Brčko Distrikta BiH, 2008.

- Glavni projekat sanacije klizišta na pristupnom putu od RP-469 do rudnika Dubrave (4 klizišta) i Glavni projekat rekonstrukcije raskrsnice Donje Dubrave – PK „Dubrave “ (skretanje sa RP-469), Rudnici “KREKA” u Tuzli, d.o.o., 2008.

- Glavni projekat zatvaranja gradskog bazena i dogradnje sportske dvorane u Brčkom - MAŠINSKI DIO PROJEKTA, Vlada Brčko Distrikta BiH, 2008.

- Glavni projekat zatvaranja gradskog bazena i dogradnje sportske dvorane u Brčkom - KONSTRUKTIVNI DIO PROJEKTA, Vlada Brčko Distrikta BiH, Pododjeljenje za javne objekte, 2008.

- Glavni projekat sanacije klizišta na dionici puta Gornji Zovik – Guvno, L = 120,00 m, Vlada Brčko Distrikta BiH, 2008.

- Glavni projekat rekonstrukcije i modernizacije lokalnih puteva u Pirkovcima,  to: DIONICA 1: Put za Tošiće – od asfalta kod kuće Čajke Savića, pa do kuće Stojana Kačara, u dužini od cca 1.500 m; DIONICA 2: Put za Saviće – od asfalta preko mosta, pa do raskrsnice puteva u Savićima u dužini od cca 300 m, Opština Lopare, 2008.

- Glavni projekat rekonstrukcije i modernizacije dijela lokalnog puta u Mrtvici, i to od Bukova pa do centra sela, u ukupnoj dužini od 1750,00 m, Opština Lopare, 2008.

- Projekat za izvođenje sanacije nosive konstrukcije gradskog bazena u Brčkom, Vlada Brčko distrikta BiH, 2008.

- Glavni projekat sanacije klizišta “Moruša”, Općina Maglaj, 2008.

- Glavni projekat rekonstrukcije i modernizacije dijela lokalnog puta u Peljavama, i to: DIONICA 1: Put do Radića, i to od mlina u Peljavama, pa preko magistralnog puta M-18 Bijeljina – Tuzla, pored škole kroz Benoviće, Tekiće i Iliće, pa do Radića, u ukupnoj dužini L = 3.120,00 m; DIONICA 2‘: Put za Mirkoviće, i to od asfaltiranog puta, pa do skretanja za kuću Milana Mirkovića, u ukupnoj dužini L=1.800,0m, Opština Lopare, 2008.

- Glavni projekat rekonstrukcije i modernizacije dijela lokalnog puta u Konjikovićima, i to: od asfaltnog puta Lopare – Tuzla (kod Begove vode), pa do centra sela zvanog „Kućište“, u ukupnoj dužini od 850 m, Opština Lopare, 2008.

- Glavni projekat rekonstrukcije i modernizacije dijela lokalnog puta u selu Jablanica, i to od Budimke (Petrići), pa do Gornjih Jankovića, u ukupnoj dužini L =3.120,0 m, Opština Lopare, 2008.

- Glavni projekat rekonstrukcije i modernizacije dijela lokalnog puta u Pukišu, i to: DIONICA ‘A‘: od Stare Vode do Mitrovog hana, ukupne dužine L=3.473,00 m; DIONICA ‘B‘: od Kneginjića pored ciglane, pa do mjesnog groblja u Pukišu, ukupne dužine L = 1.494,00 m i DIONICA ‘C‘: od mjesnog groblja do zaseoka Gigići, ukupne dužine L = 775,00 m, Opština Lopare, 2008.
- Glavni izvedbeni projekat rekonstrukcije i modernizacije ulice u naselju Lopare, od raskršća kod benzinske pumpe “SAS“, pored srednjoškolskog centra “Vuk Karadžić“, do kraja regulacionog plana (kod porodično-stambenog objekta Jurošević Dojčina) i dalje do porodično-stambenog objekta Maksimović Cvjetka, ukupne dužine ℓ = 495,00 m, Opština Lopare, 2008.


- Glavni projekat sanacije klizišta „K1“ na stacionaži od 1+264.176 do 1+319.377 km, klizišta „K2“ na stacionaži od 0+984.661 do 1+025.253 km i klizišta „K3“ na stacionaži od 0+881.158 do 0+949.172 km, regionalnog puta R-460 Gračanica – Bukva - Doborovci, dionica Doborovci – Srnice, Direkcija cesta TK, 2008.


- Glavni projekat rekonstrukcije regionalnog putnog pravca R-460 Gračanica – Bukva - Doborovci, dionica Doborovci - Srnice, u dužini cca 2.400,00 m, iz pravca Srnica Donjih, Direkcija cesta TK, 2008.


- Glavni projekti sanacije klizišta: „K1“ na stacionaži od 0+216,721 km do 0+276,962 km; klizišta “K2” na stacionaži od 0+671.474 km do 0+715.315 km, klizišta “K3” na stacionaži od 0+792.901 km do 0+820.845 km i klizišta „K4“ na stacionaži od 1+111.069 km do 1+138.725 km regionalnog puta R-459 Tuzla – Dokanj - Šibošnica, dionica Jarići - Lovački dom, Direkcija cesta TK, 2008.


- Glavni projekat rekonstrukcije i modernizacije lokalnog puta u Vukosavcima, i to: Dionica A: od kraja asfalta kod Muzeja u Vukosavcima do Konzu-lovića potoka, u ukupnoj dužini od cca 1.130 m; Dionica B: od cera kod kuće Vinka Mitrovića do Konzulovića potoka u Mitrovićima, u ukupnoj dužini od cca 1.800 m, odnosno, ukupne dužine (A+B) cca 2.930 m, Opština Lopare, 2008.


- Projekat betona za poslovno-stambeni objekat u Ulici neznaninih junaka u Bijeljini, “BREST” d.o.o. Bijeljina, 2008.


- Glavni izvedbeni projekat za izvođenje rekonstrukcije regionalnog puta R 459 Tuzla – Dokanja - Šibošnica, dionica Jarići- Lovački dom, dužine od L = 2000 m, Direkcija cesta TK, 2008.


- Glavni projekat rekonstrukcije kraka Ulice muderisa Ibrahimbegovića, MZ Kolobara II, Brčko Distrikt BiH, u ukupnoj dužini cca 200 m, Vlada Brčko Distrikta BiH, Odjeljenje za javne poslove, 2008.


- Glavni projekat rekonstrukcije ulice Klanac I, MZ Klanac, Brčko Distrikt BiH, u ukupnoj dužini od L = 200 m, Vlada Brčko Distrikta BiH, Odjeljenje za javne poslove, 2008.


- Ispitivanje rešetki i rešetkastih gazišta izrađenih od lima Č 37,2, za rarazne namjene (pokrivanje kanala za odvodnju površinskih voda na objektima niskogradnje i pokrivanje prolaza instalacija, te izradu platformi i stepeništa za komunikacije u industrijskim objektima), DOO "ELEKTROAGENT" TUZLA, 2007.

 - Projekat saobraćajnica i regulacije dijela vodotoka za potrebe izrade Glavnog projekta za izvođenje novog mosta na rijeci Oskovi na regionalnoj cesti R-455a Živinice – Svatovac, 2007. Direkcija cesta TK


- Glavni projekat za izvođenje novog mosta na rijeci Oskovi na regionalnoj cesti R-455a Živinice – Svatovac, 2007., Direkcija cesta TK

- Glavni projekat deponije šljake i pepela "Jezero" II. faza u TE "Tuzla" – izvedbeni projekat, (Knjiga I - Tehnička obrazloženja, tehnički uslovi izvođenja, proračuni i analize, predmjer i predračun radova; Kmiga II -Grafički dio (crteži brane), Knjiga III -Objekti uz branu (nacrti); Knjiga IV - Projekat tehničkog osmatranja brane „Jezero II“; Knjiga V - Projekat šljakovoda i sistema povratne vode sa brane „Jezero II“; Knjiga VI - Projekat pumpne stanice sa razvodom povratne vode, KNIGA VII - Projekat zaštite okoliša), 2007. JP “ELEKTROPRIVREDA BIH” d.d. – Sarajevo


- Ispitivanje armiranobetonskih nogara tip UBN-2 (Mx/My = 2000/1000 daNm), urađenih u pogonu “TEHNA” d.o.o. Gračanica, 2007.


- Receptura za pripremu mješavine bitumeniziranog nosivog sloja asfalta BNS 22, DOO "INVEST-GRADNJA" ZVORNIK, 2007.
13. Naknadno utvrđivanje pritisne čvrstoće betona ugrađenog u grede i ploče sjedišta tribina stadiona u Gornjem Rahiću, D.O.O. „ZANAT-TEX“ Brčko, 2007.


- Projekat za izvođenje rekonstrukcije postojeće Ulice Rastka Petrovića, naselje Čađavac, Brčko Distrikt BiH, u ukupnoj dužini cca 250 m, Vlada Brčko Distrikta BiH, Odjeljenje za javne poslove, 2007.


- Glavni projekat rekonstrukcije nekategorisanog puta za zaseok Pavloviće, MZ Skakava Donja, Brčko Distrikt BiH, u ukupnoj dužini od L = 200 m, Vlada Brčko Distrikta BiH, Odjeljenje za javne poslove, 2007.


- Dopuna projekta za izvođenje zapadne tribine gradskog stadiona u Brčko Distriktu BiH (Konstruktivni dio projekta), Vlada Brčko Distrikta BiH, Odjeljenje za javne poslove, 2007.


- Projekat za izvođenje rekonstrukcije dijela postojeće ulice Stari rasadnik, pored igrališta u naselju Broduša, Brčko Distrikt BiH, u ukupnoj dužini od L = cca 400 m, Vlada Brčko Distrikta BiH, Odjeljenje za javne poslove, 2007.


- Glavni projekat rekonstrukcije dijela postojeće ulice, Dejtonska od br. 145 do br. 155, Brčko Distrikt BiH, u ukupnoj dužini od L = 320 m, Vlada Brčko Distrikta BiH, Odjeljenje za javne poslove, 2007.


- Glavni izvedbeni projekat za rekonstrukciju dijela postojeće Ulice Isaka Samokovlije, ukupne dužine cca 420,00 m, Vlada Brčko Distrikta BiH, Odjeljenje za javne poslove, 2007.


- Projekat saobraćajnica i regulacije dijela vodotoka za potrebe izrade Glavnog projekta za izvođenje novog mosta na rijeci Oskovi na regionalnoj cesti R-455a Živinice – Svatovac, Direkcija cesta TK Tuzla, 2007.


- Glavni projekat sanacije klizišta na regionalnom putu R-456 Sapna–Priboj, dionica Sapna-Goduš, na stacionaži 3+060,00 do 3+140,00 km, klizišta k1 do k4, Direkcija cesta TK Tuzla, 2007.


- Glavni projektat rekonstrukcije i modernizacije lokalnog puta kroz naseljeno mjesto Lopare Selo, ukupne dužine L = 2.202,50 m, Opština Lopare, 2007.


- Glavni projekat rekonstrukcije i modernizacije lokalnog puta kroz naseljeno mjesto Džemat, i to sa asfaltnog puta Priboj-Tuzla pa do raskrsnice za Jeftiće, ukupne dužine L = 3.250 m, Opština Lopare, 2007.


- Glavni projekat rekonstrukcije i modernizacije dijela lokalnog puta za Markoviće, i to od skretanja za Markoviće, pa do sela, u ukupnoj dužini od L = 625,45 m, Opština Lopare, 2007.


- Glavni projekat rekonstrukcije i modernizacije Ulice pored zgrade „Inžinjering“-a, , ukupne dužine L = 415,0 m, Opština Lopare, 2007.
27. Glavni projekat rekonstrukcije i modernizacije Ulice kralja Petra, dužine L = 670,00 m, Opština Lopare, 2007.


- Glavni izvedbeni projekat za izvođenje rekonstrukcije regionalnog puta R-456 Sapna – Priboj, dionica Sapna – Goduš, L = 3.500 m, Direkcija cesta TK Tuzla, 2007.


- Glavni projekat rekonstrukcije i modernizacije lokalnog puta - Ulica majke Angeline, u ukupnoj dužini L = 388,25 m, Opština Lopare, 2007.


- Glavni projekat rekonstrukcije i modernizacije lokalnog puta za Vidoviće, i to od skretanja preko mosta na rijeci Jablanici, pa do kuće Pere Vidovića, u ukupnoj dužini od L = 2.465,00 m, Opština Lopare, 2007.


- Glavni projekat rekonstrukcije i modernizacije lokalnih puteva Kozjak - Mačkovac, ukupne dužine cca 3550 m, Opština Lopare, 2007.


- Glavni projekat rekonstrukcije i modernizacije lokalnog puta kroz naseljeno mjesto Smiljevac, Opština Lopare, u ukupnoj dužini od cca 3.300 m, Opština Lopare, 2007.


- Glavni projekat rekonstrukcije lokalnog puta Piperi – brdo Spasojevići u ukupnoj duž

 
 0
>> nazad