Miralem Nevačinović, dipl.inž.građ.
 

STRUČNI RAD

Tokom 23 godine radnog vijeka uradio je izuzetno mnogo poslova. Navodimo samo neke od njih:

a) Izvođenje građevinskih objekata

- Baterije silosa u Grockoj i Pećincima (Srbija) (odgovorni inženjer na objektu)
- Industrijski objekti u Koksno-hemijskom kombinatu Lukavac (odgovorni inženjer na objektu)
- Industrijski objekti na površinskom kopu Šikulje – (inženjer na gradilištu)
- Fabrika sode Lukavac – objekat nove hale i pripremni radovi za krečnu peć
- Izgradnja civilnog aerodroma “Visoko” (rukovodilac radova)
- drumski mostovi raspona 30 m u Ormanici i Grabovici (rukovodilac radova )

b) Projektovanje (kao odgovorni projektant)

- Glavni projekat sanacije klizišta „K1“ na stacionaži od 1+264.176 do 1+319.377 km, klizišta „K2“ na stacionaži od 0+984.661 do 1+025.253 km i klizišta „K3“ na stacionaži od 0+881.158 do 0+949.172 km, regionalnog puta R-460 Gračanica – Bukva - Doborovci, dionica Doborovci – Srnice, Direkcija cesta TK, 2008.

- Glavni projekat rekonstrukcije regionalnog putnog pravca R-460 Gračanica – Bukva - Doborovci, dionica Doborovci - Srnice, u dužini cca 2.400,00 m, iz pravca Srnica Donjih, Direkcija cesta TK, 2008.

- Glavni projekat rekonstrukcije i modernizacije lokalnog puta u Vukosavcima, i to: Dionica A: od kraja asfalta kod Muzeja u Vukosavcima do Konzu-lovića potoka, u ukupnoj dužini od cca 1.130 m; Dionica B: od cera kod kuće Vinka Mitrovića do Konzulovića potoka u Mitrovićima, u ukupnoj dužini od cca 1.800 m, odnosno, ukupne dužine (A+B) cca 2.930 m, Opština Lopare, 2008.

- Glavni projekti sanacije klizišta: „K1“ na stacionaži od 0+216,721 km do 0+276,962 km; klizišta “K2” na stacionaži od 0+671.474 km do 0+715.315 km, klizišta “K3” na stacionaži od 0+792.901 km do 0+820.845 km i klizišta „K4“ na stacionaži od 1+111.069 km do 1+138.725 km regionalnog puta R-459 Tuzla – Dokanj - Šibošnica, dionica Jarići - Lovački dom, Direkcija cesta TK, 2008.

- Glavni izvedbeni projekat za izvođenje rekonstrukcije regionalnog puta R 459 Tuzla – Dokanja - Šibošnica, dionica Jarići- Lovački dom, dužine od L = 2000 m, Direkcija cesta TK, 2008.

- Glavni projekat rekonstrukcije kraka Ulice muderisa Ibrahimbegovića, MZ Kolobara II, Brčko Distrikt BiH, u ukupnoj dužini cca 200 m, Vlada Brčko Distrikta BiH, Odjeljenje za javne poslove, 2008.

- Glavni projekat rekonstrukcije ulice Klanac I, MZ Klanac, Brčko Distrikt BiH, u ukupnoj dužini od L = 200 m, Vlada Brčko Distrikta BiH, Odjeljenje za javne poslove, 2008.

- Projekat za izvođenje rekonstrukcije postojeće Ulice Rastka Petrovića, naselje Čađavac, Brčko Distrikt BiH, u ukupnoj dužini cca 250 m, Vlada Brčko Distrikta BiH, Odjeljenje za javne poslove, 2007.

- Glavni projekat rekonstrukcije nekategorisanog puta za zaseok Pavloviće, MZ Skakava Donja, Brčko Distrikt BiH, u ukupnoj dužini od L = 200 m, Vlada Brčko Distrikta BiH, Odjeljenje za javne poslove, 2007.

- Projekat za izvođenje rekonstrukcije dijela postojeće ulice Stari rasadnik, pored igrališta u naselju Broduša, Brčko Distrikt BiH, u ukupnoj dužini od L = cca 400 m, Vlada Brčko Distrikta BiH, Odjeljenje za javne poslove, 2007.

- Projekat saobraćajnica i regulacije dijela vodotoka za potrebe izrade Glavnog projekta za izvođenje novog mosta na rijeci Oskovi na regionalnoj cesti R-455a Živinice – Svatovac, 2007. Direkcija cesta TK

Glavni projekat za izvođenje novog mosta na rijeci Oskovi na regionalnoj cesti R-455a Živinice – Svatovac, 2007., Direkcija cesta TK

- Glavni projekat deponije šljake i pepela "Jezero" II. faza u TE "Tuzla" – izvedbeni projekat, (Knjiga I - Tehnička obrazloženja, tehnički uslovi izvođenja, proračuni i analize, predmjer i predračun radova; Kmiga II -Grafički dio (crteži brane), Knjiga III -Objekti uz branu (nacrti); Knjiga IV - Projekat tehničkog osmatranja brane „Jezero II“; Knjiga V - Projekat šljakovoda i sistema povratne vode sa brane „Jezero II“; Knjiga VI - Projekat pumpne stanice sa razvodom povratne vode, KNIGA VII - Projekat zaštite okoliša), 2007. JP “ELEKTROPRIVREDA BIH” d.d. – Sarajevo

-Izvedbeni projekat pješačke staze na desnoj strani magistralnog puta M 1.8 Tuzla - Orašje, na potezu Drenik (''Kreka'') - Ježinac (objekat ''Frenki''), L = 3.925 m, FAZA a) Projekat za dionicu od izgrađene staze pored objekta „OS Petrol“ do semaforizovane raskrsnice i ulaza u Srebrenik, u dužini cca 200 m, Opština Srebrenik, 2007.

- Idejno rješenje sa elaboratom o inženjersko-geološkim i geomehaničkim karakteristikama terena i prijedlogom načina sanacije klizišta Moruša, Maglaj, Općina Maglaj 2007.

- Glavni projekat rekonstrukcije dijela postojeće ulice, Dejtonska od br. 145 do br. 155, Brčko Distrikt BiH, u ukupnoj dužini od L = 320 m, Vlada Brčko Distrikta BiH, Odjeljenje za javne poslove, 2007.

- Glavni projekat rekonstrukcije Ulice „Musića sokak“u MZ Brka, Brčko Distrikt BiH, u ukupnoj dužini od L = 357 m, Vlada Brčko Distrikta BiH, Odjeljenje za javne poslove, 2007.

- Glavni projekat rekonstrukcije prilaznog puta do naselja “Željeznička kolona” MZ Bijela – Brčko Distrikt BiH u ukupnoj dužini od 173 m, Vlada Brčko Distrikta BiH, Odjeljenje za javne poslove, 2007.

- Glavni projekat rekonstrukcije lokalnog puta do mezarja, MZ Palanka, Brčko Distrikt BiH, u ukupnoj dužini od L = cca 130 m, Vlada Brčko Distrikta BiH, Odjeljenje za javne poslove, 2007.

- Glavni projekat rekonstrukcije ulice pored džamije, MZ Begovača, Brčko Distrikt BiH, ukupne dužine L = 206,00 m sa projektom elektroinstalacija, Vlada Brčko Distrikta BiH, Odjeljenje za javne poslove, 2007.

- Glavni izvedbeni projekat za rekonstrukciju dijela postojeće Ulice Isaka Samokovlije, ukupne dužine cca 420,00 m, Vlada Brčko Distrikta BiH, Odjeljenje za javne poslove, 2007.

- Projekat saobraćajnica i regulacije dijela vodotoka za potrebe izrade Glavnog projekta za izvođenje novog mosta na rijeci Oskovi na regionalnoj cesti R-455a Živinice – Svatovac, Direkcija cesta TK Tuzla, 2007.

- Glavni projektat rekonstrukcije i modernizacije lokalnog puta kroz naseljeno mjesto Lopare Selo, ukupne dužine L = 2.202,50 m, Opština Lopare, 2007.

- Glavni projekat rekonstrukcije nekategorisanog puta za zaseok Zimonjići, MZ Potočari, Brčko Distrikt BiH, dužine L = 280,00 m, Vlada Brčko Distrikta BiH, Odjeljenje za javne poslove, 2007.

- Glavni projekat rekonstrukcije i modernizacije Ulice pored zgrade „Inžinjering“-a, , ukupne dužine L = 415,0 m, Opština Lopare, 2007.

- Glavni projekat rekonstrukcije i modernizacije Ulice kralja Petra, dužine L = 670,00 m, Opština Lopare, 2007.

- Glavni izvedbeni projekat za izvođenje rekonstrukcije regionalnog puta R-456 Sapna – Priboj, dionica Sapna – Goduš, L = 3.500 m, Direkcija cesta TK Tuzla, 2007.

- Glavni projekat sanacije klizišta na regionalnom putu R-456 Sapna–Priboj, dionica Sapna-Goduš, na stacionaži 3+060,00 do 3+140,00 km, klizišta k1 do k4, Direkcija cesta TK Tuzla, 2007.

- Glavni projekat rekonstrukcije i modernizacije lokalnog puta - Ulica majke Angeline, u ukupnoj dužini L = 388,25 m, Opština Lopare, 2007.

- Glavni projekat rekonstrukcije i modernizacije lokalnog puta za Vidoviće, i to od skretanja preko mosta na rijeci Jablanici, pa do kuće Pere Vidovića, u ukupnoj dužini od L = 2.465,00 m, Opština Lopare, 2007.

- Glavni projekat rekonstrukcije i modernizacije lokalnih puteva Kozjak - Mačkovac, ukupne dužine cca 3550 m, Opština Lopare, 2007.

- Glavni projekat rekonstrukcije i modernizacije lokalnog puta kroz naseljeno mjesto Smiljevac, Opština Lopare, u ukupnoj dužini od cca 3.300 m, Opština Lopare, 2007.

- Glavni projekat rekonstrukcije lokalnog puta Piperi – brdo Spasojevići u ukupnoj dužini od cca 2.450,00 m, Opština Lopare, 2007.

- Glavni projekat drenažnog sistema oko dijela objekta Gimnazije «Meša Selimović» u Tuzli, građevinski i elektro dio, JU GIMNAZIJA “Meša Selimović” Tuzla, 2007.

- Glavni projekat rekonstrukcije i modernizacije lokalnog puta za Brusnicu, i to sa regionalnog puta Lopare – Brčko, do centra sela kod čitaonice, u dužini cca. 4.400 m, Opština Lopare, 2007.

- Projekat rekonstrukcije i modernizacije lokalnog puta Lopare – Ćatinovača, i to od zaobilaznice kod mosta na rijeci Gnjici do na Ćatinovaču, to jest, do spoja sa putem Vukosavci – Udrigovo, u ukupnoj dužini od cca 3170 m, Opština Lopare, 2007.

- Glavni projekat rekonstrukcije i modernizacije lokalnog puta kroz naseljeno mjesto Džemat, i to sa asfaltnog puta Priboj - Tuzla pa do raskrsnice za Jeftiće, ukupne dužine L = 3.250 m, Opština Lopare, 2007.

- Glavni projekat rekonstrukcije i modernizacije dijela lokalnog puta za Markoviće, i to od skretanja za Markoviće, pa do sela, u ukupnoj dužini od L = 625,45 m, Opština Lopare, 2007.

- Glavni projekat deponije šljake i pepela "Jezero" II. faza u TE "Tuzla" – izvedbeni projekat, , JP “ELEKTROPRIVREDA BIH” d.d. – Sarajevo, 2006.

- Glavni projekat rekonstrukcije regionalnog puta R460 Gračanica – Bukva – Doborovci, dionica izlaz iz Gračanice od Lamela do raskrsnice za Babiće, L = 1000 m, Direkcija cesta TK Tuzla, 2006.
38.Projekat sanacije klizišta na regionalnom putu R-458 od ST 0+533.000 do ST 0+630.000, Direkcija cesta TK Tuzla, 2006.
39.Glavni projekat sanacije regionalnog puta R-459 Tuzla – Dokanj – Šibošnica, dionica most na Solini – Dokanj, L = 2,3 km, Direkcija cesta TK Tuzla, 2006.

- Dopuna glavnog projekta lokalnog puta kroz Milino Selo, SO Lopare, od odvajanja sa puta Koraj-Ugljevik do priključka na put Brčko-Lopare, dužine 6.508,0 km, Opština Lopare, 2006.

- Glavni projekat fekalne kanalizacije za Fočansku ulicu MZ Sjenjak, Tuzla, Direkcija cesta TK Tuzla, 2006.

- Glavni projekat za rekonstrukcije i proširenja parking prostora ispred Termoelektrane „Tuzla“, 2006., JP “ELEKTROPRIVREDA BIH” d.d. – Sarajevo, Podružnica Termoelektrana Tuzla

- Glavni projekat sanacije regionalnog puta R-458 Simin-Han – Gornja Tuzla, dionica Novo Naselje – Simin Han (magistralni put M-18) u dužini cca L = 2000 m, Direkcija cesta TK Tuzla, 2006.

- Glavni izvedbeni projekat rekonstrukcije regionalnog puta R 461-a Srebrenik – Donja Orahovica, dionica raskršće za Brnjičane – raskršće za Gornje Moranjke, L =1,3 km, Direkcija cesta TK Tuzla, 2006.

- Glavni projekat separatora za tretman zauljenih voda iz objekata kuhinje i restorana TE “Tuzla, 2005.

- Projektovanje i inoviranje glavnog projekta sanitarnih fekalnih voda u TE “Tuzla”, 2004.

- Projektovanje i inoviranje glavnog projekta tretmana zauljenih voda depoa lokomotiva i platoa pumpne stanice za naftu u TE “Tuzla, 2004

- Projektovanje i inoviranje glavnog projekta tretmana zauljenih voda u TE “Tuzla”, 2004.
- Glavni projekat uređenja trga, pokrivanja korita Čelićke rijeke i rješenja pješačkog saobraćaja na lokaciji zgrade opštinskih organa u Čeliću, Direkcija za puteve Tuzla, 1998.

- Glavni projekat za izvođenje pješačkih staza, pješačkog mosta i zacjevljenja kanala na putu lokacija srednjoškolski centar - benzinska pumpa "Ferizović" u Čeliću, Direkcija za puteve Tuzla, 1998.

- Glavni projekat rekonstrukcije dijela puta južna saobraćajnica, dionica Gumara-Husino, Direkcija za puteve Tuzla, 1998.
52.Projekat sanacije i rekonstrukcije drumskog mosta u Rahiću, na putnom pravcu Rahić – Čelić, Direkcija za puteve Tuzla, 1998.

- Glavni projekat puta R-455a Priluk – Poljice, Direkcija za puteve Tuzla, 1998.

- Glavni projekat rekonstrukcije i dopuna Dopuna Glavnog projekta rekonstrukcije puta K-456, Lopare - Previle, dionica Šibošnica - Gornji Humci, prema zaključcima revizione komisije, Opština Čelić, 1998.

- Proračun nosivosti poletno-slijetne staze Aerodroma "Tuzla" u Dubravama, Komanda Aerodroma Dubrave, 1992.

- Projekat sanacije poletno-slijetne staze Aerodroma Dubrave kod Tuzle, Okružni štab TO Tuzla, 1992.

- Projekat za izvođenje stovarišta građevinskog materijala u krugu DP "KAOLIN" Bratunac, 1990.

- Projekat za izvođenje stovarišta građevinskog materijala u Rapatnici, RO "INGRAM" Srebrenik, 1989.

- Projekat za izvođenje temelja drobilice u OOUR "KAMENOLOM" Jošanica, "NOVI IZVOR" Zvornik, 1989.

- Projekat vanjskog uređenja skladišta građevinskog materijala u Dubokom Potoku, RO "INGRAM" Srebrenik, 1989.

- Projekat rekonstrukcije puta u Fabrici za mljevenje kreča, "INGRAM" Srebrenik, 1988.

- Projekat aneksa proizvodne hale u "MERMER" Šekovići, 1988.

- Izmjena trase vodovoda za napajanje mašina u Fabrici za preradu kamena, "SREBRENICA-KAMEN" Srebrenica, 1988.

žProjekat temelja mašina F3OS, T16SM, L18S, ZG i popratnih objekata u fabrici za preradu kamena, "SREBRENICA-KAMEN" Srebrenica, 1988.

- Projekat za izvođenje temelja drobilice u Kamenolomu Jošanica, "NOVI IZVOR" Zvornik, 1988.

- Projekat ukrštanja puta i odvodnog kanala sa gasovodom na lokaciji Ulice kod Zvornika, "NOVI IZVOR" Zvornik, 1988.

- Projekat temelja mašina u Fabrici za preradu kamena, "SREBRENICA-KAMEN" Srebrenica, 1988.

- Investicioni program proširenja proizvodnog programa RO "SOČKOVAC" (betonski crijep), 1988.

- Pristupni put u krug fabrike za preradu kamena, "SREBRENICAKAMEN" Srebrenica, 1987.

- Projekat pristupnog puta u krugu fabrike "TITAN" Srebrenik, SO Srebrenik, 1987.

- Projekat pristupnog puta u krugu Fabrike za preradu kamena, "SREBRENICAKAMEN" Srebrenica, 1987.

- Glavni projekat putne mreže pristupnih puteva u krugu fabrike betonskih elemenata u Kupresu, GRO "RADNIK" Kupres, 1987.

- Projekat sanacije objekta skladišta i pretakališta kiseline u HAK II, "SODASO" Tuzla, HAK II, 1987.

-Pojednostavljeni rudarski projekat putne mreže na PK "Drenik" Srebrenik, "INGRAM" Srebrenik, 1987.

- Glavni projekat rekonstrukcije i modrenizacije dionice puta od raskršća sa putom Kupres-Šipovo do Bilog potoka, GRO "RADNIK" Kupres, 1986.

- Projekti puteva i objekata na putevima raznog značaja, (Humci-Šibošnica, Šerići-Poljice,

- Projekat rekostrukcije južne gradske saobraćajnice preko Husina sa sanacijom klizišta,

- Projekat čeličnog mosta, Tetima i FC Lukavac,

- Projekti sistema za vodosnabdijevanje naselja i gradova (Srebrenik, Bijela, Požarnica, Poljaci, Teočak…)

- Projekat regulacije rijeke Tinje (Srebrenik) i Jale (G.Tuzla),

- Projekati kanalizacionih sistema za evakuaciju oborinskih i upotrijebljenih voda naselja i dijelova područja grada Tuzle (Talijanuša, Batva 1 i 2, Kojšino, Solina, Slatina, Kiseljak, Ši Selo)

- Projekat fekalne kanalizacije, sa sistemom za prećišćavanje otpadnih i upotrijebljenih voda grada Srebrenika

- Projekat olimpijskog bazena D. Orahovica,

- Projekti sanacije, dogradnje, modernizacije i izgradnje novih objekata za potrebe industrije građevinskih materijala ( „Siporex“, Fabrika cementa Lukavac, ciglane, fabrike za obradu kamena, fabrike betonskog crijepa, HAK, Silikatni kompleks),

- Projekat vanjskog uređenja i prilaznih saobraćajnica kompleksa OHR Brčko

- Projekat evakuacije procjednih voda odlagališta šljake Drežnik

- Projekat odvodnje površinske i podzemne vode dijela kompleksa TE Tuzla

- Projekat rekonstrukcije ulice Branka Radića u Tuzli

- Projekat sanacije ulica i korita rijeke Jale u G.Tuzli

- Projekti glavnih raskrsnica u Srebreniku

- Projekti infrastrukture nove Fabrike cementa u Lukacu (kanalizacioni sistem, sistem površinske odvodnje, uređaj za prečišćavanje upotrebljene vode, sistem saobraćajnica unutar kruga fabrike)

- Projekti infrastrukture nove Fabrike “Bimal” u Brčkom (kanalizacioni sistem, sistem površinske odvodnje, sistem saobraćajnica unutar kruga fabrike) sa projektom ulazne raskrsnice

- Projekat modernizacije evakuacije sistema upotrijebljenih voda TE Tuzla

- Projekat vanjskog uređenja, oborinske, fekalne i pitke vode Trgovinsko-sportskog kompleksa „Tenis-centar“ Tuzla

- Projekta novog zatvorskog kompleksa Brčko-Distrikt

- Projekat rješenja problema tonjenja glavne gradske pijace Tuzla

- Projekat vodosnabdijevanja novog naselja u Slavinovićima

- Projekat rekonstrukcije kompleksa općine Domaljevac

- Analize velikih voda vodotoka na području TK

c) Vođenje stručnog nadzora

1. Aerodrom Tuzla-Dubrave
2. Putevi raznog ranga (Bukvik - Cerik, D. Trnova - Teočak)
3. Nekoliko objekata unutar velikih industrijskih kompleksa („Siporex“, TE Tuzla, TE Ugljevik, Silikatni kompleks, HAK, fabrike za preradu kamena Srebrenica i Šekovići, fabrika polimeraTuzla, rezervoari pitke vode do 2500 m3 (Srebrenik i Gračanica)
4. Velika rekonstrukcija gradskih saobraćajnica u Tuzli, USAID
5. Sistemi za napajanje pitkom vodom: Srebrenika, Hrgova, Tinje, Turije, Lukavice, D. Orahovice, Gračanice, Bašigovaca, Poljica, Maoče, T. Brda, Krtove, Babica, Dobošnice, Osmaka, Križevića, Kravica, B.Bijele, Šamca, Borogova
6. Fabrika vode “Poljice”
7. Sanacija čeličnog vodotornja S. Tišina (B.Šamac)
8. Izgradnja tri AB mosta (Ormanica, Grabovica 1 i 2)
9. Dogradnja srednje škole u Srebreniku
10.Izgradnja nekoliko kolektivnih stambenih objekata (Tuzla, Šamac, Lukavac, Bratunac)
11.Sanacija ratom oštećenih objekata infrastrukture širom sjeveroistočne Bosne

d) Kontrola kvaliteta materijala u konstrukcija

1. Niz elaborata o kontroli kvaliteta građevinskih materijala,
2. Inženjersko-geološka i geomehanička istraživanja na dionici Jarići-lovački dom regionalnog puta R-459 Tuzla-Dokanj-Šibošnica, u dužini od 2.300 m, Direkcija cesta TK, 2008.
3. Geomehanička ispitivanja tla na lokaciji poslovno-stambenog objekata pod nazivom „CRVENI KRST“(spratnosti S+P+4+Pk) u ulici Nikole Pašića u Doboju, «GRAĐ-PROMET» d.o.o Doboj, 2007.
4. Geomehanička ispitivanja tla na lokaciji poslovno-stambenih objekata u krugu preduzeća «Progres» u Ulici Nikole Pašića u Doboju, «GRAĐ-PROMET» d.o.o Doboj, 2007.
5. Geomehanička i inženjersko-geološka ispitivanja terena za potrebe izrade Glavnog projekta za izvođenje rekonstrukcije regionalnog puta R-456 Sapna – Priboj, dionica Sapna – Goduš, L = 3.500 m, DIREKCIJA CESTA TUZLA, 2007.
6. Geomehanička ispitivanja tla na lokaciji sportske dvorane u Dubravama, Brčko Distrikt BiH, Vlada Brčko Distrikt BiH, 2006.
7. Geomehanička ispitivanja tla na parceli K.Č. br. 6745 i 6746 K.O. Doboj, “GRAĐ-PROMET” Doboj, 2006.
8. Ispitivanje nosivosti konstruktivnih sistema (mostova raznih raspona i sistema te čeličnih i armiranobetonskih, hala i sl.) (AIDA“ Tuzla, željeznički most u Bukinju, drumski mostovi u Slavinovićima i Ormanici)
9. Kontrola kvaliteta betona za potrebe izgradnje turbostola TE Ugljevik,
10.Ispitivanje nosivosti i zbijenosti nasipa, puteva, aerodroma i dr. objekata

f) Rad u okviru međunarodnih organizacija

1. Kao projekt-menadžer radio u IRC - međunarodnoj organizacija koja je realizovala niz velikih projekata od izuzetnog značaja za općinu Tuzla i TK, (rekonstrukcija gradskih saobraćajnica Tuzle, projekat (USAID))
2. Projekti toplifikacije naselja (Paša Bunar, Superblok, Kladanj, Živinice, Lukavac) i većih objekata (OŠ Kreka, Hemijska škola Tuzla, Studentski dom Tuzla, bolnica Gračanica, Dom zdravlja Živinice, OŠ Dubrave (ECO-IMG):
3. Projekti popravke oštećenih stambenih objekata u Tuzli, te širom sjeveroistočne Bosne i Posavine.
4. Projekti vodosnabdijevanja: Hrgovi, Turija, Tinja, Gračanica, Lukavica, Tursunovo Brdo, Drijenča, Maoča Krtova, Poljice, Babice, Dobošnica, S.Tišina. Housing project: Miričina, Turija, Čekanići, Tuzla i Srebrenik.

OBJAVLJENI STRUČNI RADOVI

1. "Neki aspekti dimenzionisanja betonskih kolovoznih konstrukcija", Institut GIT Tuzla, 1988. “Betonski kolovozi” – u pripremi
 
 0
>> nazad